GGZ Nederland: zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten

Facebooktwitterlinkedinmail

15 maart 2019 – De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.  

De Brancheorganisaties zorg (BoZ) en Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben vandaag in een brief aangeven dat het openbaar maken van calamiteitenrapporten niet zomaar mag gebeuren. Openbaarmaking vereist altijd een zorgvuldige belangenafweging om zorgaanbieders, individuele zorgverleners en naastbetrokkenen niet onnodig te schaden.

Indien gegevens in alle gevallen, zonder zorgvuldige afweging, openbaar worden gemaakt, kan dit tot gevolg hebben dat de meldingsbereidheid van hulpverleners/zorgaanbieders afneemt. Dit komt de kwaliteit van zorg dan ook niet ten goede, is niet proportioneel en is daarbij ook contraproductief.

Een geaggregeerde opsomming van calamiteiten zonder daarbij inzichtelijk te maken welke maatregelen de zorgaanbieder heeft genomen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en herhaling van dergelijke calamiteiten te voorkomen, is bovendien van geen waarde voor de patiëntenzorg. Het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet heeft dan ook een ander doel, namelijk mensen beter informeren over het functioneren van de toezichthouders, bedrijven, instellingen en beroepsbeoefenaren, zodat het vertrouwen in de overheid en de naleving van wet- en regelgeving verbetert. Eerder had het Adviescollege Toetsing Regeldruk al het nut van deze actieve openbaarmaking ter discussie gesteld en gewezen op de mogelijkheid van een minder belastend alternatief: de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Daarin wordt een belangenafweging wèl gemaakt.

Bij iedere melding aan de toezichthouders moet het precieze aantal zorgverleners worden aangeven dat op het moment van de calamiteit aanwezig was. In zorginstellingen is dat niet met één druk op de knop beschikbaar. Hiervoor moeten systemen worden ingericht en ook real time worden bijgehouden. Wij vinden een verzwaring van administratieve lasten in geen verhouding staan tot het doel van het Besluit: controle van de toezichthouders.

Zie hier onze laatste reactie.

Eerdere acties

Medio 2017 heeft GGZ Nederland al op de eerste consultatieronde gereageerden het belang van een goede belangenafweging bij het openbaar maken van calamiteitenrapporten aangekaart. Daarbij hebben wij ook gepleit voor het niet zonder meer openbaar maken van rapporten die naar aanleiding van de verplichte meldingen in het kader van artikel 11 van de Wkkgz worden opgesteld (geweld in de zorgrelatie en disfunctioneren medewerker). Dit is inmiddels overgenomen.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 4715 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail