Forensische sector blijft zich maximaal inzetten voor verbeteren van veiligheid

Facebooktwitterlinkedinmail

9 april 2019 – Acht uur debatteerde de Tweede Kamer vorige week woensdag met minister Dekker van Rechtsbescherming over de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en Inspecties over de casus Michael P. De rapporten maken de tekortkomingen die de veiligheid van de samenleving op het spel hebben gezet pijnlijk duidelijk. De forensische sector wil zich maximaal inzetten om de kwaliteit en veiligheid van patiënten en medewerkers, maar nadrukkelijk óók van de samenleving, telkens verder te verbeteren.

De urgentie is hoog en GGZ Nederland zal in samenwerking met de leden van het forensisch netwerk en met het ministerie de genoemde maatregelen en acties uit werken. De vorig jaar ingestelde Taskforce Forensische Zorg (namens het ministerie, RIBW Alliantie, FO, VGN en GGZ Nederland) is bezig met een opleidingsprogramma, waarin risicomanagement en veiligheid een plek krijgt. Vooruitlopend op deze ontwikkeling kunnen onze leden zelf aan de slag met de beschikbare leerlijn forensische zorg. Hierin staan modules gericht op risicotaxatie. Daarnaast is het belangrijk dat de zorgaanbieders investeren in hun afstemming met de Penitentiaire Inrichting, reclassering en het OM. Daarmee kunnen zij direct starten.

Verbeteringen
De Inspecties hebben de bestuurders in de forensische zorg gevraagd uiterlijk 1 oktober 2019 te komen met een rapport over de genomen verbetermaatregelen. De minister wil voor het zomerreces komen met een plan van aanpak en een tijdspad. GGZ Nederland gaat samen met de leden van het forensisch netwerk en het ministerie werken aan de maatregelen en uitwerking hiervan. Doel is om vóór de zomer een overzicht van de uitwerking van de maatregelen door de zorgaanbieders te presenteren.

Informatieoverdracht
Kamerleden vroegen zich in het debat af of de minister al eerder had kunnen ingrijpen, vóór de publicatie van deze rapporten. Hoe kon het dat het disfunctioneren van het systeem onopgemerkt is gebleven? Ze spraken hun ongeloof uit over de verstrekkende privacy en benadrukten het belang van een ‘warme overdracht’; zowel qua informatieoverdracht, als het contact voor plaatsing en de intake. GGZ Nederland heeft hier in het verleden al verschillende malen aandacht gevraagd.

Noodklok luiden
GGZ Nederland luidde de afgelopen jaren al vaker de noodklok over de veiligheid en de kwaliteit van zorg. Die kwamen de afgelopen jaren onder druk te staan door een combinatie van financiële krapte, hoge administratieve lasten en personeelstekorten. De inspanningen van de brancheorganisatie hebben geresulteerd in diverse rapporten van onder andere AEF en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2018) over de veiligheid en de kwaliteit van de forensische sector. Naar aanleiding van deze rapporten hebben GGZ Nederland, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie en de Federatie Opvang medio 2018 het meerjarenakkoord forensische zorg 2018-2022 afgesloten. De afspraken uit dit akkoord moeten bijdragen aan het herstel van de kwaliteit en de veiligheid in de sector.

Nieuw onderzoek
De Kamer heeft met de minister afgesproken dat hij in gesprek gaat met de OVV over een nieuw onderzoek waarbij drie incidenten (Bart van U., Philip O., Michael P.) worden doorgelicht en vergeleken; wat kan worden geleerd uit deze zaken en zijn er structurele kwetsbaarheden die overeenkomen.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2299 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail