Behoeften mens centraal bij opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Facebooktwitterlinkedinmail

25 mei 2018 – Gisteren  stelden 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte woningen, het sneller signaleren van beginnende problemen en goede toegang tot voorzieningen.

Blokhuis: “De meerjarenagenda vormt een heldere stip op de horizon. We hebben hiermee duidelijkheid en overeenstemming over wat er moet gebeuren om de opvang en ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie nog beter te regelen. Zodat zij zo goed mogelijk kunnen herstellen en mee kunnen doen aan de samenleving. Het advies van de commissie Dannenberg dat de mens centraal stelt, is me uit het hart gegrepen. Wat heeft hij of zij nodig en uitgaan van talenten van mensen. Ieder mens heeft talenten.”
Het kabinet heeft vanuit het regeerakkoord 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de uitvoering van de meerjarenagenda, naast het budget dat gemeenten al tot hun beschikking hebben voor opvang, ondersteuning en begeleiding.

Commissie Dannenberg
De basis voor de meerjarenagenda is de toekomstvisie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de commissie Dannenberg. De commissie stelt daarin nadrukkelijk de behoefte van de mensen om wie het gaat centraal, bijvoorbeeld door opvang zoveel mogelijk in de eigen sociale omgeving aan te bieden. Op verschillende plekken wordt daar al hard aan gewerkt, maar alle partijen zien dat het gezamenlijk oppakken van de thema’s uit de agenda nodig is om het proces te versnellen.

De praktijk bepaalt de inhoud
De agenda is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal betrokken partijen, waaronder ruim 400 mensen uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen konden zelf aangeven welke vraagstukken in het bijzonder om aandacht vroegen. Zo willen zij graag zelfstandig wonen met de nodige begeleiding. In de praktijk moeten zij vaak lang wachten in de opvang als gevolg van onvoldoende geschikte en betaalbare woningen. Ook willen zij graag een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving door (weer) te gaan werken.

“Dit zijn hele duidelijke opgaven. Daar maken lokale bestuurders en betrokken partijen afspraken over en dat is de kracht van deze agenda. Opgesteld door en met de praktijk. De volgende stap is de concrete uitwerking, hoe lossen we elk vraagstuk op. Lokale en regionale partijen hebben hierin een heel grote rol, zodat de aanpak zoveel mogelijk aansluit op lokale en regionale behoeften. En waar nodig springen we op landelijk niveau bij, bijvoorbeeld door partijen met elkaar om tafel te zetten of door subsidies beschikbaar te stellen”, aldus staatssecretaris Blokhuis.

Eerst de persoon
De mensen om wie het gaat zijn niet in één hokje te plaatsen. Ze hebben vaak psychische klachten, verslavingsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Ook spelen schulden, dakloosheid en werkloosheid vaak een rol en kunnen de problemen enorm variëren in verschillende periodes van iemands leven. Daar zijn de hulpverlening en zorg niet altijd op berekend en de verschillende  financieringsstromen niet altijd op ingericht. Met de meerjarenagenda denken partijen bij de oplossingen eerst aan de behoeften van de persoon en daarna pas uit welk domein dit moet gebeuren.

Betrokken partijen
De afspraken zijn gemaakt tussen Aedes, Divosa, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Mind, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), RIBW-Alliantie, het Schakelteam Personen met Verward gedrag, Stichting Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang (COMO), VNG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS. Ook de ministeries van SZW, BZK en JenV zijn bij het opstellen van de meerjarenagenda betrokken.

Documenten
Download ‘Aanbiedingsbrief bij de ‘meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’’ PDF document | 2 pagina’s | 92 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 24-05-2018            

Download ‘Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ PDF document | 13 pagina’s | 671 kB Rapport | 24-05-2018            

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 3307 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail