Amsterdamse mbo’s jongeren drinken en roken minder, maar cannabisgebruik is nog fors

Facebooktwitterlinkedinmail

28 oktober 2022 – Jongeren die een mbo-opleiding volgen in Amsterdam drinken en roken minder in vergelijking met vijf jaar geleden, maar blowen nog steeds fors. Het cannabisgebruik is de afgelopen vijf jaar echter niet afgenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Antenne monitor van de Hogeschool van Amsterdam en Jellinek Preventie, waarin eind 2021 onder andere 1.174 mbo’ers werden bevraagd naar hun middelengebruik.

Daling alcoholgebruik
De helft van de mbo’ers drinkt alcohol (48%). Dit was in 2016 nog 65%. Het valt wel op dat de meesten hun eerste slok alcohol namen toen ze nog minderjarig waren, en dat het drinkgedrag van 16-17-jarigen nauwelijks verschilt van dat van 18-19-jarigen. Dagelijks drinken komt weinig voor; alcohol wordt meestal gereserveerd voor het weekend. Dan wordt met gemiddeld 6 glazen op een dag wel flink gedronken. Een kwart van de huidige drinkers dronk het laatste jaar zelfs zo veel dat hij of zij niet meer kon staan, onwel werd of ‘out’ ging (tijdelijk het bewustzijn verliezen). Vergeleken met de mbo-survey van 2016 is het percentage mbo’ers dat alcohol drinkt gedaald (waarschijnlijk mede wegens de coronasluiting van het uitgaansleven ten tijde van het onderzoek), maar onder de huidige drinkers komt het riskante ‘out’ gaan door alcohol nog even vaak voor.

Minder rokers maar zorgen over blowers
Ook het tabaksgebruik daalde onder mbo’ers. In 2016 rookte ruim een derde van de mbo’ers (35%); in 2021 rookt bijna een kwart van de mbo-studenten (24%), waarvan circa de helft elke schooldag. 6% gebruikte het laatste jaar nicotinezakjes/snus. Eén op de vijf mbo’ers gebruikt hasj of wiet (20%), 4% blowt dagelijks en 12% blowde het laatste jaar vlak voor of tijdens schooltijd. Cannabis is bij de mbo’ers ook een van de weinige genotmiddelen die geen daling laten zien ten opzichte van 2016. Dit is zorgelijk aangezien cannabisgebruik de ontwikkeling kan remmen van jongeren in een belangrijke fase van hun leven.

Daling in ander drugsgebruik, met uitzondering van 3-mmc
Vergeleken met vijf jaar geleden zijn er minder lachgasgebruikers onder mbo’ers, maar degenen die wél gebruiken doen dat meer frequent. Het gebruik van ecstasy, amfetamine en cocaïne nam in 2021 af ten opzichte van 2016. 3-MMC is de enige drug die onder de mbo’ers een lichte stijging liet zien (2% ooit gebruikt), wat op zich niet zo vreemd is aangezien het middel in 2016 nog nauwelijks verkrijgbaar was.

Uitgaansleven en corona
Uit interviews met insiders die vertellen over het trendsettende uitgaansleven komen wisselende signalen over de invloed van de coronapandemie op alcoholgebruik: sommigen drinken meer, anderen juist minder, en weer ande- ren drinken op andere momenten en bij andere gelegenheden. Interesse in tabak, lachgas en exotische nieuwe psychoactieve stoffen lijkt wat te zijn uitgedoofd onder uitgaanders. Na een historische dip in 2020, nam met het opstarten van clubs, festivals en raves de animo voor ecstasy en amfetamine vanaf halverwege 2021 weer toe.

Buurtjongeren
Geïnterviewde professionals rapporteren dat cannabisgebruik bij kwetsbare buurtjongeren is toegenomen als gevolg van de coronapandemie. Ook zien professionals dat het nicotine-houdend snus in opkomst is en wordt er meer dwangmatig gebruik van lachgas gesignaleerd. De groep buurtjongeren die niks met lachgas te maken wil hebben is echter groter geworden, mede als gevolg van verhalen of voorbeelden in de buurt van jongeren met (ernstige) gezondheidsklachten.

Onderzoek Hogeschool van Amsterdam en Jellinek Preventie
In Antenne Amsterdam wordt sinds 1993 jaarlijks het middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen in de hoofdstad in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, waaronder interviews met een uitgaanspanel, interviews met professionals die met buurtjongeren werken, en een survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij wisselende doelgroepen die eens in de circa vijf jaar wordt herhaald (in 2016 en 2021 waren mbo’ers de doelgroep). De Antenne monitor wordt uitgevoerd vanuit de Centres of Expertise Urban Vitality en Urban Governance & Social Innovation van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Jellinek Preventie. Met behulp van de resultaten kunnen professionals gerichte voorlichting en hulpverlening aanbieden die aansluit bij veranderingen in middelengebruik, gebruikspatronen en gebruikersprofielen.

Wat doet Jellinek aan preventie?
Jellinek richt zich op het voorkomen van overmatig en riskant gebruik van genotmiddelen, ook op de mbo’s. Om dat te bereiken zet Jellinek in samenwerking met GGD Amsterdam en andere partners in Amsterdam in op een integraal preventieprogramma. Extra aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen jongeren waarbij gebruik risicovol is. Ook is het voortzetten en versterken van de voorlichting en ondersteuning op het mbo van groot belang. De interventies op het mbo bereiken niet alleen de jongeren met individuele trajecten, maar ook hun ouders en werkzame professionals. Jellinek ondersteunt instellingen bij de implementatie van een helder genotmiddelenbeleid. Daarnaast biedt Jellinek consultatie en advies en deskundigheidsbevordering aan professionals die werkzaam zijn in het mbo. Jellinek is gestart met een nieuwe interventie voor ouders. Er wordt dit jaar ook extra ingezet op voorlichting rondom lachgasgebruik onder jongerengroepen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 924 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail