Wilma Swildens in rede over interprofessionele zorg in de gebiedsgerichte GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

8 april 2021 – De gebiedsgerichte GGZ vindt steeds meer plaats in de wijk gecombineerd met andere disciplines uit de eerste lijn en welzijnsorganisaties. Volgens Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ, is dat een gunstige ontwikkeling. In haar lectorale rede op 29 maart ging ze in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel van cliënten met ernstige psychische aandoeningen. “Dit vraagt om professionals die over de eigen grenzen kunnen heen kijken. GGZ-teams in de wijk zijn voor studenten een goede omgeving om dit te leren.”

Wilma’s rede in de Utrechtse Boothstraatkerk is haar officiële start als lector bij Inholland. “Wilma werkt ook voor GGZ-instelling Altrecht en dat illustreert de goede samenwerking die we met deze werkveldpartner hebben”, Marije Deutekom, directeur van het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn. Voordat het tijd is voor haar rede, geeft Marije het woord aan Berno van Meijel, lector GGZ-Verpleegkunde bij Inholland en aan Russel Cummins, ervaringsdeskundige bij GGZ-instelling Altrecht.

Als hulpverlener moet je compassie hebben en nieuwsgierig zijn naar de ander.
Russel Cummins, ervaringsdeskundige bij Altrecht

Positief stimuleren
Tussen Berno en Russel volgt een boeiend gesprek over leefstijl, herstel en de invloed van een goede hulpverlener. “Patiënten in de ggz leven gemiddeld 20 tot 25 jaar korter dan andere mensen”, weet Berno. “Dat maakt aandacht voor leefstijl zo belangrijk, liefst vanuit een integraal perspectief.” Russel erkent het belang. “Maar wat niet helpt is mensen onder dwang te veranderen. Ga na waarom iemand blowt of rookt, probeer positief te stimuleren en geef hoop dat het lukt.” Berno knikt: “Het is een individueel proces. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet.” En daarom heb je volgens Russel als hulverlener bepaalde competenties nodig. “Je moet compassie hebben en nieuwsgierig zijn naar de ander, niet als casus of ziektebeeld, maar als compleet mens.”

Onderzoek bij Altrecht

Lex de Grunt is bestuurder van Altrecht, waar Wilma onderzoek doet naar herstelgerichte zorgvernieuwing, maatschappelijke participatie en preventie. “Sinds 1996 doe je dat rond de vraag hoe mensen met ernstige psychische aandoeningen op verschillende levensterreinen kunnen herstellen”, spreekt hij haar toe. “Jouw recente onderzoek laat zien dat de inzet van gebiedsteams goede resultaten oplevert voor patiënten. We zijn trots op jou als onderzoeker.”

CoE Preventie in Zorg & Welzijn
Namens Inholland spreekt ook Marije haar trots uit. “Jouw onderzoekslijn past perfect in onze Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Hier werken we interprofessioneel samen voor een gezonde samenleving en combineren we onderzoek en onderwijs om de professional van de toekomst op te leiden. Met compassie en nieuwsgierigheid als kernwaarden, zoals Russel zo mooi zegt.”

Zelfmanagement en empowerment
In haar rede breekt Wilma een lans om de wensen van cliënten centraal te stellen en meer interprofessioneel en gebiedsgericht te werken. “Hoe kunnen we dit organiseren met oog op herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen? Hoe stemmen we onderwijs aan toekomstige professionals hierop af? Dat zijn de onderzoeksvragen van mijn onderzoekslijn.” Volgens Wilma biedt Inholland hiervoor een goede plek. “Mijn onderzoekslijn is ingebed in het brede Domein Gezondheid, Sport & Welzijn. We werken samen met nursing, social work, medische technologie, sport- en mondzorgkunde. Allemaal vanuit één visie: zelfmanagement en empowerment bij cliënten bevorderen.”

Resultaten interprofessionele, gebiedsgerichte GGZ
Wilma toont onderzoek waaruit blijkt dat interprofessionele, gebiedsgerichte GGZ tot herstel leidt. Zoals met de inzet van in de wijk werkende FACT-teams (Flexibele Assertive Community Treatment), die flexibel en multidisciplinair inspelen op de zorgbehoefte van de cliënt. “Maar ook het inschakelen van familie, naasten en van ervaringsmedewerkers bij crisissituaties is van belang. Proeftuinen met Gebiedsteams GGZ laten net als FACT-teams goede uitkomsten zien. Cliënten functioneren na verloop van tijd bijvoorbeeld beter, ervaren een hogere kwaliteit van leven. Daarnaast biedt gebiedsgericht werken extra voordelen. Cliënten ervaren een ruimere toegang tot zorg, zijn erg tevreden dat ze met diverse zorgvragen op een plek dichtbij huis terecht kunnen en hun gevoel van persoonlijke veiligheid is groter.”

T-shaped professionals
“Gebiedsgerichte, interprofessionele GGZ vraagt om T-shaped professionals die over de eigen grenzen heen kijken”, stelt Wilma. “Studenten van het cluster Nursing en van Social Work kunnen zich hierop voorbereiden als ze samen casussen oplossen. Teams voor GGZ in de wijk zijn goede leeromgevingen om praktijkkennis op te doen. We vormen leernetwerken en werken samen met GGZ-instellingen. En voor alle onderdelen van het onderzoeksprogramma schakelen we studenten in.”

Moreel kompas gebruiken
“Opleiden van professionals die niet alleen technisch bekwaam zijn, maar ook breed kijken met empathisch vermogen en die hun moreel kompas gebruiken, dat is wat we bij Inholland ten diepste willen”, zegt Huug den Deugd, lid van het College van Bestuur. Hij overhandigt een beeldje als ceremonie voor Wilma’s officiële inauguratie. “Welkom in onze community van lectoren. Ik wens je veel plezier, succes, kracht en passie.”

Bekijk hier de rede;

Of  download het redeboek.

Dit bericht is 1833 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail