Vektis monitor toont stagnatie groei niet-gecontracteerde GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

19 januari 2022 – Op 6 januari 2022 is de monitor van Vektis over de omvang van niet-gecontracteerde zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt dat het aandeel niet-gecontracteerde GGZ in 2019 is gestabiliseerd.

Afspraken in het bestuurlijk akkoord
In het bestuurlijk akkoord 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van contractering. Partijen hebben hierbij onder andere afspraken gemaakt om de contracteergraad te verhogen en het contracteerklimaat te verbeteren. De vraag is of dit tot het gemeten effect heeft geleid. Uit signalen en vragen van leden constateert het NIP dat dit nog niet in voldoende mate is gebeurd. De meeste verbeterpunten, die vanuit het veld geopperd zijn ten aanzien van het contracteerklimaat, zijn nog steeds niet verbeterd. Het idee is dat de zorgverzekeraars vooral het aandeel willen verkleinen met harde hand in plaats van dat ze ook daadwerkelijk het klimaat van onderhandelen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders proberen te verbeteren.

Beeld over ongecontracteerde zorg onjuist
Er blijft bij VWS en zorgverzekeraars het hardnekkige beeld bestaan dat nagenoeg alle niet-gecontracteerde GGZ ondoelmatig zou zijn. Het NIP is benieuwd op basis van welke gronden VWS en zorgverzekeraars dit blijven verkondigen. Het NIP komt op voor zowel de belangen van gecontracteerde als ongecontracteerde leden. Het NIP herkent zich niet in de stellingname dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders vaker ondoelmatige zorg bieden. De kwaliteit van professioneel handelen zit niet in contractering, maar wordt onder andere geborgd via beroepsregistratie en lidmaatschap van beroepsverenigingen. Daarmee verbinden professionals zich aan professionele standaarden, het bijhouden van hun kennis en stellen zich daarin toetsbaar op.

Het wel of niet contracteren zegt niets over de kwaliteit van de geleverde zorg. Niet gecontracteerde zorg is niet per definitie ondoelmatige zorg. Hier moet dan ook ruimte voor blijven indien er aan gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Vrije artsenkeuze is daarbij een fundamenteel recht van cliënten. Het NIP is dan ook van mening dat Artikel 13 Zvw niet moet worden gewijzigd of geschrapt. Contracteren is dus geen doel op zich. Natuurlijk zien wij dat er nog gaten in het zorgstelsel zijn waar enkelen misbruik van maken. Die dienen adequaat te worden aangepakt. Echter dat betekent niet dat rigide controlemechanismen generiek over de hele sector uitgestort moeten worden. Dat werkt verlammend voor goede patiëntenzorg.

Coalitieakkoord
Ook in het coalitieakkoord staat de eis dat het aandeel niet-gecontracteerde GGZ moet afnemen. Zo niet, dan wil de regering verplichte kwaliteitsregistratie of onafhankelijke indicatiestelling introduceren. Ook wordt er nog steeds gedacht aan een nog lagere vergoeding, dan wel het vragen van een eigen bijdrage. Het NIP blijft met andere veldpartijen uiteraard alert op deze ontwikkelingen en onderneemt indien nodig hierop actie. Wij houden jullie op de hoogte!

Brief

Lees de brief over de monitor van Vektis.

Lees de monitor van Vektis.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 1230 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail