Uitvoering Hervormingsagenda Jeugd baart Kamer zorgen

Facebooktwitterlinkedinmail

1 juli 2023 –  Dinsdagavond 27 juni vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over de Hervormingsagenda Jeugd. Diverse Kamerleden zijn blij dat er nu eindelijk een hervormingsagenda ligt, maar zetten wel vraagtekens bij de uitvoering. Zorgen zijn er met name over de snelheid; met wetgeving die nog moet worden aangepast om (hoog)specialistische jeugdzorg op regionaal of landelijk niveau te organiseren en de beschikbaarheid van deze zorg te verbeteren.

Er zijn zorgen over het inzicht in de wachttijdgegevens. Ook zijn er zorgen over de bezuiniging per 2026. Het oprekken van de jeugdwet naar 23 jaar en/of zorgen voor een soepele overgang van 18-/+ vinden verschillende Kamerleden belangrijk, maar dit is niet meegenomen in de Hervormingsagenda: een gemiste kans.  Daarnaast pleiten verschillende Kamerleden voor een financieringsstructuur voor ervaringskennis.

Naar aanleiding van het debat werden diverse relevante moties ingediend.

Betrokkenheid ervaringsdeskundigen
Lisa Westerveld (Groen Links) wijst op het belang van de inbreng van jongeren zelf. Zo diende ze een motie in waarin ze de regering verzoekt om de informatie uit de leefwereldtoets die naast de Hervormingsagenda Jeugd wordt ontwikkeld, verplicht mee te nemen in het beleid en terug te koppelen aan de jongeren en de Kamer wat ermee gedaan is. MIND werkt samen met Ieder(In) en de NJI  aan deze  leefwereldtoets  om te toetsen of de maatregelen uit de Hervormingsagenda ook echt leiden tot positief effect in de leefwereld van jongeren.

In een tweede motie verzoekt ze de regering om net als voor politieke jongerenorganisaties en studenten- en scholierenorganisaties ook voor jongeren in een kwetsbare positie (zoals ervaringsdeskundigen in de (jeugd)zorg, chronisch zieke jongeren of zwerfjongeren) een structurele regeling te treffen voor financiële ondersteuning om de belangen te kunnen behartigen. Ook Kamerleden Den Haan (Goud Nederland) en Raemakers (D66) maken zich zorgen over het gebrek aan betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en de facilitering van organisaties zoals ExpEx. Zij dienden een motie in met de vraag om met een plan te komen om ook organisaties van ervaringsdeskundigen en jongeren te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd.

Beter inzicht in wachttijden
Zorgen in de Kamer gaan uit naar de wachttijden in de jeugdzorg. Kamerlid Westerveld verzoekt in een motie om de wachtlijsten in de jeugdzorg voor het einde van het jaar in kaart te brengen zodat Kamerleden, gemeenteraadsleden en toezichthoudende instanties geïnformeerd kunnen werken. Om de wachttijden terug te dringen zijn hervormingen nodig in het aanbod van specialistische ggz. Dit staat ook in de Hervormingsagenda Jeugd. Kamerlid Mohandis (PvdA) wijst in een motie op de benodigde wetgeving en bekostiging hiervan. Kamerlid Den Haan wijst op de zorgplicht van jongeren en vraagt in een motie aan het kabinet om de functie van wachttijdbemiddeling te onderzoeken wanneer jongeren van gemeentelijke zorg naar regionaal of landelijk ingekochte zorg gaan.

Maatregelen om problemen te voorkomen
Kamerleden Raemakers en Den Haan maken zich zorgen om de overgang van 18- naar 18+ en constateren dat gemeenten terughoudend zijn in het toepassen van verlengde jeugdhulp: nu wordt bij uitzondering verlengde jeugdhulp geboden terwijl het beter zou zijn om verlengde jeugdhulp standaard te bieden, vooral in het belang van bestrijding van dakloosheid. Zij vragen in hun motie om nader te onderzoeken wat de effecten van omgekeerde bewijslast (verlengde jeugdhulp, tenzij..) kunnen zijn. Kamerlid Westerveld kondigt aan dat een initiatiefwet over 18- en 18+ in de maak is. Tot slot wijzen Kamerleden Ceder en Drost (beiden Christen Unie) op het belang van preventie en vroegsignalering bij jongeren en zien voordelen als zorgprofessionals op scholen zonder indicatie ondersteuning en zorg kunnen bieden. Volgens hen hebben dergelijke collectieve vormen van jeugdzorg nog geen plek in de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg, daarom vragen zij in een motie om te onderzoeken welke wetswijzigingen nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Lees hier verder over het debat Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1042 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail