Rijk, VNG: Maak aanspreekpunt voor complexe jeugdhulpzaken! 

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorg

6 juli 2016 – Ouders met een kind in een jeugdhulptraject geven aan dat zij soms van het kastje naar de muur gestuurd worden. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten in deze gevallen een goede oplossing forceren en cliënten hierover helder informeren.

Ouders mogen nooit het gevoel krijgen dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden. De nieuwe Jeugdwet is er juist gekomen om aan de versnippering een eind te maken en ouders de regie te geven.

Bestuurlijk overleg

Tijdens een bestuurlijk overleg Jeugd hebben staatssecretaris van Rijn (VWS) en een delegatie vanuit de VNG afgesproken om in nauwe samenwerking met clientenorganisaties te zorgen dat gemeenten de cliënten en ouders duidelijk informeren waar zij terecht kunnen.

Rijk en VNG ondersteunen het pleidooi van cliënten en ouderorganisaties en erkennen de gesignaleerde problemen en zorgen. Vooral de onafhankelijke levensbrede cliëntondersteuning (op grond van de Wmo) is een instrument dat gemeenten en cliënten beter kunnen benutten.

Oproep Rijk en VNG aan gemeenten

Rijk en VNG willen aan het pleidooi van de cliënten en ouderorganisaties voor doorzettingsmacht tegemoet komen. Wij roepen individuele gemeenten op om ervoor te zorgen dat zij:

  • Hun burgers informeren over de wijze waarop een burger ondersteuning en zorg kan vragen en welk aanbod beschikbaar is.
  • Onafhankelijke, deskundige en levensbrede cliëntondersteuning beschikbaar stellen om burgers te helpen.
  • Organiseren dat burgers bij een aanspreekpunt terecht kunnen als hun individuele complexe situatie (dreigt) vast te lopen en kinderen hiervan onnodige schade ondervinden. Dit aanspreekpunt moet voldoende doorzettingskracht hebben binnen de gemeente en waar nodig richting zorgaanbieders en andere organisaties (bijv. onderwijs) om een zaak op te kunnen lossen. Het is aan gemeenten om te bepalen hoe een dergelijk aanspreekpunt wordt ingericht.
  • Duidelijk communiceren naar burgers, cliëntondersteuners en cliënten- en ouderorganisatie over dit aanspreekpunt.
  • Van elkaar leren: er zijn in verschillende gemeenten initiatieven ontwikkeld rondom escalatiemodellen die inspirerend kunnen zijn voor andere gemeenten. Gedacht kan worden aan lokale ombudsman, Taskforce á la Rotterdam of daartoe aangestelde ambtenaren die doorbraken kunnen forceren.
  • Hierover in gesprek gaan met lokale organisaties van inwoners, cliënten en ouders. De uitvoering hiervan is bij uitstek iets dat organisaties op lokaal niveau kunnen monitoren en in het overleg met gemeenten kunnen agenderen.
  • Zich inzetten om dit uiterlijk 1 januari 2017 te realiseren

Bron: vng.nl

Dit bericht is 2401 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail