Kwaliteitskader langdurige ggz is in de maak

Facebooktwitterlinkedinmail

3 november 2023 –  Momenteel werken diverse partijen, waaronder Valente, de Nederlandse ggz, Mind, Zorgverzekeraars Nederland en met procesondersteuning van het Zorginstituut, samen aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskader voor de langdurige ggz. Met de langdurige ggz bedoelen we de specialistische ggz (curatieve zorg) en de maatschappelijke ggz (woonzorg).

In dit kwaliteitskader staat wat de uitgangspunten zijn voor goede langdurige ggz-zorg en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Daarnaast biedt het kader handvatten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het zorgt voor een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

De vraag naar een kwaliteitskader voor de langdurige ggz bestaat al langer maar op dit moment is er geen gezamenlijk beeld beschikbaar van wat goede kwaliteit van zorg is. Toetsingskaders die de inspectie of zorgkantoren nu gebruiken zijn voorlopige kwaliteitsuitgangspunten of het zijn kaders die niet helemaal aansluiten. Deze kaders zijn veelal ingegeven vanuit de curatieve zorg, andere sectoren en/of andere wettelijk kaders. Maar hierin missen de specifieke kenmerken van goede zorg voor wonen en de begeleiding van cliënten in de maatschappelijke ggz en wat nodig is voor de samenwerking.

Praktisch houvast voor de werkvloer
Het kader geeft een eenduidige beschrijving van de kwaliteit van zorg in de langdurige ggz voor cliënten met een Wlz ggz-indicatie. Het geeft handvatten en houvast voor partijen over wat goede zorg is. Het kwaliteitskader is een praktische vertaling voor de werkvloer, is duidelijk, werkbaar en wordt onderschreven door betrokken partijen. Kwaliteit is zo meetbaar en merkbaar in de dagelijkse praktijk.

Het kwaliteitskader is te gebruiken voor iedereen die met langdurige ggz te maken heeft:

  • Cliënten en hun naasten vinden hier duidelijkheid over wat hun zorg inhoudt
  • Zorgprofessionals gebruiken het om samen te leren, te ontwikkelen, te reflecteren en te verbeteren
  • Zorgorganisaties hebben een handvat om de kwaliteit van de zorg vorm te geven, te evalueren en te gebruiken in gesprek met zorgkantoren
  • De zorgkantoren gebruiken het als kader voor de inkoop en contractering
  • De inspectie past het kwaliteitskader toe als toetsingskader

Oog voor de ontwikkelingen binnen de sector
De langdurige ggz is de afgelopen jaren veranderd. Zo is de positie van (voormalig) RIBW’s in het zorg- en sociaal domein de afgelopen decennia verschoven naar ambulant werkend of actief in de wijk gericht op preventie. En er is een verschuiving van zorg met een medische insteek van specialistische ggz naar herstelgericht werken en het vergroten van de kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat deze nieuwe aanpakken verwerkt worden in het kwaliteitskader, net als de perspectieven van alle betrokken partijen.

Het kader is daarom ook dynamisch. Het moet kunnen aansluiten op beleidsontwikkelingen, wet- en regelgeving of nieuwe inzichten die leiden tot aanpassingen in het kwaliteitskader. Daarnaast is een voorwaarde dat het kader te allen tijde werkbaar en haalbaar is voor de dagelijkse praktijk. Dit houdt in dat het kort, bondig en helder wordt geformuleerd. Het kwaliteitskader zal medio 2024 klaar zijn voor implementatie.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 785 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail