Kamer met Kuipers in debat over functioneren zorgstelsel

Facebooktwitterlinkedinmail

22 juni 2023 –  Op woensdag 21 juni debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Kuipers over het zorgverzekeringsstelsel. Een breed onderwerp, waarbij het functioneren van het zorgstelsel zelf met de diverse zorgwetten en gereguleerde marktwerking centraal stond. Maar ook zaken als het eigen risico, het pakketbeheer, de toelating van medicijnen, tandartszorg en fysiotherapie kwamen aan de orde. Ten slotte werd ook het financieringsprobleem bij verduurzaming in de zorgsector aan de orde gesteld.

Over dit laatste onderwerp schreven de Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) eerder een brief aan de Kamer. Het volledige debat is hier terug te vinden.

Rvs-rapport
Dat een goed getimed rapport of media-aandacht vlak voor een debat impact heeft bleek wel weer. De dag voor dit commissiedebat kwam de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) namelijk met het rapport ‘Met de stroom mee’. Daarin een analyse waaruit blijkt dat het huidige zorgstelsel op onderdelen niet voldoende functioneert. Er worden in het rapport suggesties gedaan om te herzien en delen van de marktwerking af te schaffen. Tijdens het debat gingen bijna alle fracties hierop in. De meeste fracties delen de analyse, maar over op de oplossing bínnen het huidige stelsel gevonden kan worden of niet verschillen fracties van mening.

Verduurzaming van de zorgsector
Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) brak een lans voor verruiming van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor verduurzaming in de zorgsector. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro nodig is, terwijl het kabinet nu slechts ongeveer 40 miljoen vrij heeft gemaakt. De brancheorganisaties waarschuwen dat het uitblijven van financiering zorgt voor een vertraging in de realisatie van duurzaamheidsdoelen, Ellemeet deelt die zorg. Vraag was of er geen middelen uit het omvangrijke klimaatfonds konden worden toegekend. Daar lijkt Kuipers niet veel voor te voelen, hoewel hij aangeeft het gesprek met collega kabinetsleden aan te gaan. Hij somt een lijst subsidieregelingen op die door het ministerie van economische zaken worden gevoerd, waar álle sectoren -ook de zorg- een beroep op kunnen doen. Voor de zorgsectoren is dit een onbevredigend antwoord.

Marktwerking en contractering
Dat de marktwerking in het stelsel, zeker in tijden van schaarste aan personeel (en middelen) niet goed werkt, dat beaamt de minister zelf ook. Hij wijst op afspraken in het Integraal Zorgakkoord om op bepaalde gebieden te bewegen naar meer samenwerking en minder concurrentie. De minister presenteerde het IZA bijna als een volledige match met de transformatie die het RVS-rapport beschrijft, maar zo ver willen de Kamerleden hem niet volgen. Met name op deelgebieden zoals de ggz, waar lange wachttijden aan de orde zijn, is er twijfel of de huidige beweging voldoende is.

Het kabinet wil contractering verder versterken, het contracteerproces transparanter en sneller in het jaar laten lopen en heeft daartoe ook maatregelen op stapel staan.

Tandzorg en fysiotherapie
Eind mei liet minister Kuipers weten maatregelen voor te bereiden om fysiotherapie deels weer in het basispakket op te nemen. Vanuit de Tweede Kamer klinkt sterk de oproep om dit voor tandheelkunde ook te doen: ze wijzen de minister erop dat een steeds grotere groep deze zorg vermijdt vanwege de kosten. De minister wijst de Kamerleden er dan weer op dat in het verleden, toen tandzorg nog volledig in het ziekenfonds viel, er minder mensen naar de tandarts gingen dan onder het huidige stelsel.

Toezeggingen
Minister Kuipers heeft enkele toezeggingen gedaan, waaronder:

  • De Kamer krijgt spoedig een beleidsreactie op het RVS-rapport. Daar is ook een plenair debat over aangevraagd;
  • Voor het zomerreces volgt een stand van zaken brief over medicijnen;
  • Begin 2024 volgt een brief over de zorgevaluatie en gepast gebruik;
  • Deze zomer volgt een brief waarin mogelijke oplossingsrichtingen voor mondzorg worden geïnventariseerd; in het najaar volgt dan weer een uitwerking hiervan.
  • Einde van dit jaar volgt een brief over de werking van de verlaging opslag bestuursrechtelijke premie (de premie die je het CAK moet betalen als je 6 maanden geen zorgpremie hebt afgedragen);
  • De Kamer krijgt een brief over de risicoverevening zo snel mogelijk. Daarin ook toelichting over een nieuw regressiemodel dat de prikkel om gezonde mensen aan te trekken zou verlagen;
  • Een brief over het eigen risico volgt;
  • Er komt een brief over de monitor stapeling eigen bijdragen;
  • Rond de start van het overstapseizoen wordt de Kamer geïnformeerd over het overzicht zorgpolissen.

Kamerlid Joba van den Berg heeft een tweeminutendebat aangevraagd. Dat betekent dat Kamerleden nog moties zullen indienen over dit onderwerp op een later moment. Uiteraard volgt de Nederlandse ggz dit op de voet.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 841 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail