Kabinet zet in op preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

21 september 2022 – Een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen. We willen, wanneer we het nodig hebben, zorg die bij ons past. De vraag naar zorg neemt echter toe en er is krapte op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil de zorg nu en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. Daarom zijn er akkoorden gesloten voor betere samenwerking met zorgpartijen en gemeenten. Preventie is hierin een belangrijk onderdeel om de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. In 2023 wordt er € 6 miljard meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op € 103 miljard.

Breed pakket voor gezondheidszorg
In 2023 gaat er € 280 miljoen extra naar zorg voor en ondersteuning van ouderen. Ook is in het kader van het Integraal Zorgakkoord ruim € 300 miljoen gereserveerd voor onder meer het stimuleren van samenwerking binnen de curatieve zorg, om passende zorg te kunnen blijven geven aan patiënt en cliënt. Verder is er € 90 miljoen beschikbaar voor de bevordering van de mentale en fysieke gezondheid en preventie. Er is € 200 miljoen gereserveerd voor de versterking van de pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er vanaf 2024 € 15,4 miljoen beschikbaar komt om de vaccinatie voor baby’s tegen het Rota-virus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma.

Zorgpremie
De kosten van de zorg stijgen in 2023 door een toename van de zorgvraag, een hoge inflatie en loonstijgingen. Het kabinet zorgt er in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor dat deze effecten voor zorginstellingen worden gecompenseerd, zodat er geen effect is op de toegankelijkheid van de zorg. Het kabinet verwacht in 2023 een stijging van de premie van de basisverzekering met ongeveer € 11 per maand. Hiermee komt de zorgpremie in totaal op ongeveer € 137 per maand. Uiterlijk in november 2022 stellen de zorgverzekeraars hun premie vast. De maximale zorgtoeslag stijgt naar € 154 per maand. De zorgtoeslag stijgt om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens, maar ook doordat het kabinet de zorgtoeslag eenmalig extra verhoogt om de algemene koopkracht te verbeteren. Het eigen risico blijft bevroren op € 385 per jaar.

Samenwerking binnen de zorg
De goede, toegankelijke en betaalbare zorg die voor iedereen in Nederland beschikbaar is, staat onder druk. Onze zorgprofessionals zijn goed opgeleid, kundig en gemotiveerd. Maar ze werken onder steeds zwaardere omstandigheden. Dat werd nog eens extra duidelijk tijdens de coronacrisis. De werkdruk is hoog en zorgprofessionals hebben te maken met veel administratieve rompslomp. Samenwerking tussen zorgpartijen is daarom noodzakelijk. Evenals de samenwerking tussen zorgpartijen en gemeenten. Soms is een doorverwijzing naar het sociaal domein beter, bijvoorbeeld als een klacht een andere oorzaak heeft dan een medische. Om de zorg voor iedereen in Nederland in alle delen van het land toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, heeft het kabinet onlangs samen met de zorgsector het Integraal Zorgakkoord gesloten. In 2023 trekt het kabinet ruim € 300 miljoen hiervoor uit, dat onder meer besteed wordt aan de samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen, zoals de huisartsenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en de ziekenhuizen. Ook wordt de organisatiegraad binnen de basiszorg versterkt.

Gezond leven
Naast het versterken van de samenwerking in de zorg is meer focus op gezondheid en preventie van groot belang. Het kabinet zet zich daarom volop in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland door het stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Daar begint het voorkomen van veel gezondheidsproblemen mee. Een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is sporten en bewegen. Daarom is het noodzakelijk dat meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoen. Om dit te bereiken wordt de Beweegalliantie in 2023 verder uitgebouwd, wordt het Sportakkoord doorgezet en worden de lokale coalities verbreed met het thema ‘Bewegen’. Vanuit het Nationaal Preventieakkoord wordt samen met veel maatschappelijke partners al hard gewerkt aan een gezonde generatie in 2040, gericht op het stoppen met roken, het terugdringen van problematisch alcoholgebruik en het tegengaan van overgewicht. Het kabinet zet daarnaast ook actief in op het mentale welzijn van met name jongeren en jongvolwassenen, door de mentale weerbaarheid te vergroten en risico’s die kunnen bijdragen aan een slechte mentale gezondheid te verminderen.

Toekomstbestendige ouderenzorg
Ook met de ouderenzorg staan we voor een grote maatschappelijke opgave. De ouderen van nu zijn niet de ouderen van vijftig jaar geleden. Ze hebben andere wensen ten aanzien van hoe zij willen leven. Het aantal ouderen neemt daarnaast toe, maar het aantal mensen in de zorg niet. Daarom moeten we ook hier de zorg anders organiseren. De nieuwe norm is: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan. Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) trekt het kabinet in 2023 hiervoor € 280 miljoen uit, waaronder € 80 miljoen om te stimuleren dat ouderen die dat willen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook trekken de rijksoverheid en gemeenten samen op om inwoners te kunnen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie. Daarvoor is het nodig om de uitvoeringspraktijk van de Wmo 2015 te verbeteren en te vernieuwen. Onder andere door het versterken van laagdrempelige voorzieningen en mantelzorg, zodat ondersteuning in de woon- en leefomgeving van cliënten kan worden georganiseerd.

Pandemische paraatheid
In 2023 trekt het kabinet € 200 miljoen uit voor de versterking van onze pandemische paraatheid. Zo komen er kennis- en innovatieprogramma’s op het gebied van virusverspreiding en ventilatie en wordt er gewerkt aan een effectievere monitoring en surveillance, om goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Er wordt geïnvesteerd in een versterkingsprogramma voor de GGD’en, de ICT-infrastructuur in de publieke gezondheidszorg en in kennis, opleidingen en een cyclus van leren en verbeteren in instellingen voor langdurige zorg. Vanaf 2023 zal ook de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) operationeel zijn, die bij een (volgende) pandemie de coördinerende rol op zich neemt in de uitvoering van de bestrijding. Daarnaast komen er onder meer 800 plaatsen voor de opleiding Basis Acute Zorg.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 1238 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail