De Nederlandse ggz: convenant samenwerking politie en ggz uit 2012 niet meer van toepassing

Facebooktwitterlinkedinmail

11 december 2023 –  De politie en branchevereniging de Nederlandse ggz zijn overeengekomen dat de inhoud van het convenant van 2012 verouderd is. Zij hebben een factsheet ‘Samenwerking politie en ggz’ opgesteld waarin de nieuwe ontwikkelingen en landelijke afspraken van de laatste jaren beschreven zijn. Dit landelijke kader biedt duidelijkheid in de samenwerking tussen politie, ggz, gemeenten en netwerkpartners bij personen met onbegrepen gedrag (verward gedrag). In de afgelopen jaren zijn deze reeds vertaald naar regionale afspraken en samenwerking netwerkpartners in zorg-, sociaal en veiligheidsdomein.

Het convenant is in 2012 opgesteld om heldere afspraken te hebben over hoe ggz en politie samenwerken bij burgers met (meestal acute) psychische en verslavingsproblemen. Maar sinds de komst van het convenant in 2012 is er ook veel veranderd. Er is een landelijk programma voor mensen met onbegrepen gedrag gestart waarbij meer partijen dan ggz en politie betrokken werden. Hierdoor ontstonden nieuwe regionale en lokale convenanten over persoonsgerichte aanpak onder regie van de gemeenten.

Landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de Wet verplichte ggz, Nieuwe Wet Ambulancezorg en meer eenduidigheid bij alle crisisdiensten hebben er voor gezorgd dat afspraken tussentijds zijn aangepast en doorvertaald naar regionale en lokale samenwerking.

Samenwerking op veel onderdelen
De vernieuwde afspraken in de afgelopen jaren hebben betrekking op diverse onderdelen:

  • Samenwerking in crisissituaties; landelijk verspreid zijn er 28 ggz-aanbieders waar acute zorg georganiseerd is.
  • Samenwerking in niet-acute crisissituaties; waarbij er op bijvoorbeeld wijkniveau al actie kan worden ondernomen.
  • Samenwerking op overstijgende onderwerpen; informatie-uitwisseling, politie-inzet binnen de ggz en beschermd wonen, aangifte beleid, kennisuitwisseling en vermissing cliënten en onttrekking.
  • Nieuwe Wet Ambulancezorg; kwaliteitskader en informatie.
  • Nieuwe Wet verplichte ggz.

Onbegrepen gedrag kent een breed perspectief
Alle meldingen over onbegrepen gedrag worden door de politie geregistreerd, de zogenoemde E33-melding. Vanuit de samenleving is er steeds meer aandacht voor de hoeveelheid en inhoud van deze meldingen. Het roept vaak vragen op en wordt in verband gebracht met de wachtlijsten binnen de ggz. Maar een melding is niet altijd ggz gerelateerd en daarbij is er vaak onduidelijkheid rondom het begrip ‘onbegrepen of verward gedrag’. Er wordt meestal onterecht gedacht dat mensen met verward gedrag een gevaar zijn voor de samenleving.

Waarom iemand dergelijk gedrag vertoont, kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking, dementie of zaken die een medische oorzaak hebben. Maar ook door financiële problemen zien we mensen in de problemen komen. Deze groep mensen heeft vaak geen behoefte aan behandeling in de ggz, maar juist aan ondersteuning bij inkomen, wonen, sociale contacten. Mede door de regionale afspraken komen mensen zo eerder op de juiste plek voor de juiste zorg.

Waardenetwerk Zorg en Veiligheid
Het waardenetwerk Zorg en Veiligheid zet samen met netwerkpartners in op het verder verbeteren van deze samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Waarbij het perspectief van de persoon zelf centraal staat. Meer informatie over het waardenetwerk of meedoen als netwerkpartner via: waardenetwerk Zorg en Veiligheid.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1174 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail