Branches positief over Hervormingsagenda Jeugd, maar ook zorgen

Facebooktwitterlinkedinmail

18 mei 2023 –  Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) leggen de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies voor aan hun achterban. De achterbanraadplegingen bij de betrokken partijen lopen tot half juni. De branches benadrukken dat het belangrijk is dat er voortvarend aan de slag wordt gegaan met de uitvoering van alle voornemens uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dat is hard nodig in het belang van gezinnen en kinderen die zijn aangewezen op jeugdzorg. Boris van der Ham, namens de gezamenlijke branches (BGZJ): ‘Voor ons is het allerbelangrijkst dat de verbeteringen snel merkbaar worden in de dagelijkse praktijk van jongeren.’

Kwaliteit en uitvoering
BGZJ-voorzitter Van der Ham: ‘We hebben uiteraard niet op alle punten binnengehaald wat we het liefst zouden willen, maar op basis van de laatste tegemoetkomingen die aan ons zijn gedaan, zijn we tevreden met de plannen die er nu liggen. Er wordt ingezet op meer kwaliteit van zorg, betere afstemming en regionalisering.’ Ook de andere betrokken partijen bij de Hervormingsagenda Jeugd (gemeenten, beroepsverenigingen en cliëntorganisaties) leggen de agenda met een positief advies voor aan hun achterban. Indien de leden instemmen kan de Hervormingsagenda Jeugd in de tweede helft van juni worden vastgesteld. Van der Ham: ‘Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat alle partijen nu ook concreet aan de slag gaan met de uitvoering van deze plannen. Wij zijn dan ook blij dat wij als aanbieders een duidelijke rol hebben bij de uitwerking van nadere regels en wetgeving.’

Naleving en toezicht
In aanloop naar het debat over het jeugdbeleid in de Tweede Kamer van 20 april benadrukten de jeugdbranches hun zorgen over de afdwingbaarheid van afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd. Aan deze zorg is tegemoet gekomen in de versie van de Hervormingsagenda Jeugd die nu aan de leden wordt voorgelegd. Van der Ham: ‘De afspraken over naleving en toezicht zijn aangescherpt en de Nederlandse Zorgautoriteit krijgt daarin een belangrijkere rol. Ook wezen we op het belang van de wijze waarop sommige voorstellen verder uitgewerkt worden, bijvoorbeeld de Algemene Maatregel van Bestuur waarin vastgelegd wordt welke zorg minimaal op regionaal niveau ingekocht moet worden. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de inbreng uit de sector meegenomen wordt bij de uitwerking van nadere regels en hoe we daarbij betrokken blijven. Dit biedt ons voldoende vertrouwen om onze leden positief te adviseren. Uiteraard blijven we de komende periode monitoren of de afspraken nagekomen worden en zullen we de andere partijen er op aanspreken als dat niet gebeurt.’

Zorgen over financieel kader
Het financiële kader bij de Hervormingsagenda Jeugd baart de branches grote zorgen en is een potentiële bedreiging voor de inhoudelijke ambities in de Hervormingsagenda Jeugd. De jeugdbranches hebben steeds hun zorgen uitgesproken over de zeer forse bezuinigingen die worden ingeboekt. BGZJ-voorzitter Boris van der Ham: ‘De financiële afspraken mogen wat ons betreft nooit een belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen. De paragraaf in de Hervormingsagenda over het financiële kader is van rijk en gemeenten, als wij straks onze handtekening zetten dan geldt die nadrukkelijk niet voor deze paragraaf’. De branches zien dat er besparingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de hoek van de administratieve lasten, maar benadrukken dat de beweging om minder vaak in instellingen hulp te bieden niet per definitie goedkoper is. Zeer intensieve ambulante hulp, het verkleinen van leefgroepen en het realiseren van andere inhoudelijke ambities uit de Hervormingsagenda Jeugd zal geld kosten. Bezuinigingen mogen dit niet blokkeren.’ Rijk en gemeenten spraken in april af dat een Commissie van Deskundigen in 2025 en 2028 zwaarwegend advies uitbrengt over mogelijke afwijkingen van het nu overeengekomen financiële kader. Van der Ham: ‘Hopelijk leidt dit tot een realistischer financieel kader, dat beter aansluit bij de ambities in de Hervormingsagenda Jeugd.’

Naar best passende hulp
Het allerbelangrijkste is voor de branches dat de Hervormingsagenda Jeugd eindelijk zicht biedt op reële tarieven, redelijke indexering en betere contractvoorwaarden, met minder bureaucratie. ‘Dankzij deze hervormingen kan onze achterban aan de slag met de inhoud en kwaliteit van de hulpverlening. Jongeren en gezinnen verdienen de best passende hulp’, aldus Van der Ham.

Ga hier naar concept Hervormingsagenda Jeugd

Dit bericht is 811 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail