Basisset gegevenselementen jeugd-GGZ gepubliceerd

Facebooktwitterlinkedinmail

31 oktober 2017 – Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd; gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, waaronder ook de jeugd-ggz. Vanaf 2018 gelden lokale afspraken, die gemeenten en zorgaanbieders maken over de wijze van toewijzing en declaratie van jeugd-ggz.

Op landelijk niveau zijn hiervoor drie uitvoeringsvarianten ontwikkeld, te weten; een inspanningsgerichte-, een outputgerichte- en een taakgerichte variant. Gemeenten en zorgaanbieders komen bij de inkoop van jeugd-ggz één van deze drie uitvoeringsvarianten overeen. Jeugdregio’s hebben de intentie uitgesproken om te werken conform de uitvoeringsvarianten. De keuze van de uitvoeringsvariant bepaalt de vast te leggen gegevens voor de toewijzing, facturatie en verantwoording. Voor de interne bedrijfsvoering is het van belang om – ongeacht de uitvoeringsvariant – dezelfde gegevens vast te leggen zodat zicht wordt gehouden op o.a. bezetting en kosten.

IJW-STANDAARDEN

Zorgaanbieders en gemeenten dienen hun registratie voor de jeugd-ggz voor 2018 aan te passen en het berichtenverkeer in overeenstemming met de iJW-standaarden in te richten. Om dit proces te ondersteunen heeft GGZ Nederland aan Capgemini Consulting gevraagd een basisset op te stellen. Met een registratie op basis van deze set kan het berichtenverkeer met gemeenten worden gevuld en kan (waar nodig) gedetailleerde verantwoording plaatsvinden. Daarbij wordt voorzien dat veel jeugdzorgregio’s (gemeenten) en/of zorgaanbieders op 1 januari 2018 nog niet klaar zijn voor de overstap naar één van de uitvoeringsvarianten. Als terugval-scenario zijn twee instapmomenten later in 2018 beschreven, te weten op 1 april 2018 of 1 juli 2018. Het berichtenverkeer wordt in dit scenario met terugwerkende kracht op gang wordt gebracht. Met de vastlegging van de in dit document beschreven gegevenselementen kan het berichtenverkeer later worden ingevuld .

PUBLICATIE

De publicatie ‘Basisset gegevenselementen jeugd-ggz 2018’ beschrijft de gegevenselementen, die GGZ Nederland zorgaanbieders adviseert om vast te leggen voor de jeugd-ggz voor toewijzing, facturatie, verantwoording en interne bedrijfsvoering. Het betreft vast te leggen items in de registratie van de zorgaanbieder – zo eenduidig en gedetailleerd als noodzakelijk is – voor de vulling van de drie uitvoeringsvarianten zoals beschreven in het sociaal domein. Daarnaast bevat de set aanvullende gegevens die voor de interne bedrijfsvoering van belang zijn. De set is van belang om te gebruiken indien wordt besloten om niet op 1 januari over te gaan op de uitvoeringsvarianten, maar op één van de andere instapmomenten.

VRAGEN?

In onderstaande bijlage staat een technische uitwerking in een Excelbestand. Vragen over de bassiset kunt u per mail stellen via vandbcnaaruv@ggznederland.nl.

Dit bericht is 2837 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail