Veel onvrede Kamerleden over toegang ggz en vrije artsenkeuze

Facebooktwitterlinkedinmail

17 november 2022 – Woensdag 16 november was het 2-minutendebat van de vaste Kamercommissie VWS over de ggz en suïcidepreventie (een vervolg op het ggz-debat dat 2 november jl. plaatsvond). Meerdere Kamerleden spraken hun zorgen uit over de toegang van mensen met psychische klachten tot de ggz. Zij zien dat de ggz voor brede uitdagingen staat en vinden dat de zorg anders en beter kan. Diverse moties werden ingediend, onder andere om de vrije artsenkeuze te borgen en samenhang in de preventieve aanpak van mentale klachten te bevorderen. 

MIND leverde de afgelopen weken input aan de Kamerleden voor het debat. Wij zijn dan ook verheugd met de vragen die werden gesteld en de moties die op 16 november werden ingediend:

  • Om de vrije artsenkeuze te borgen nu zorgverzekeraars in 2023 maximaal 75% van de kosten voor ongecontracteerde ggz vergoeden. Mensen die minder te besteden hebben, hebben daardoor ongelijke toegang tot zorg wat in strijd is met artikel 13 in de Zorgverzekeringswet.
  • Om Esketamine beschikbaar te krijgen voor mensen met een therapieresistente depressieve door erop te sturen dat zorgverzekeraars hun contractering voor 2023 verbeteren. En de NZa sancties te laten toepassen als zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht voldoen of drempels opwerpen voor toegang tot verzekerde zorg.
  • Om een coördinerend bewindspersoon aan te stellen voor een kabinetsbrede aanpak mentale gezondheid en de effectiviteit van het beleid hierin.
  • Tegen gepseudonimiseerde dataverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Om zo spoedig mogelijk los te komen van de DSM-indeling bij de bekostiging van zorg en toe te werken naar een zorgvraagtypering.
  • Om samenwerking binnen en buiten de ggz te bevorderen door aanjaagteams met deskundigen en veldpartijen in te richten en te faciliteren. Ten behoeve van het regionaal uitvoeren van de plannen in het Integraal Zorgakkoord, waarbij noodzakelijke ontschotting en het borgen van ieders rol en verantwoordelijkheid in de regio belangrijke focuspunten moeten zijn.
  • Verzoek om middels een interdepartementaal onderzoek een integraal beeld te krijgen van de problemen in de ggz en tot een gedeelde analyse en oplossingen te komen.
  • Om op te lossen dat lichtere gevallen in de ggz gemiddeld eerder in zorg komen en zwaardere gevallen langer op een wachtlijst blijven staan.
  • Verzoek om studentensteden en gemeenten met bovengemiddeld veel jongeren te stimuleren om zo veel mogelijk lokaal suïcidepreventiebeleid voor jongeren en studenten te ontwikkelen en uit te voeren.

Stemming over de moties volgt binnenkort. De moties zijn op de site van de Tweede Kamer te lezen.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 1232 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail