17 februari 2017  – De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met de Wet verplichte ggz. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid staat positief tegenover een aantal uitgangspunten van de Wet Verplichte GGz (Wvggz). De rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast, terwijl hij onder de BOPZ alleen beslist over het gedwongen opnemen…

7 september 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een derde nota van wijziging aan, behorende bij het voorstel van wet,…

25 maart 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vraag of het noodzakelijk is om vooruitlopend op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) een interimregeling tot stand te brengen voor de verlening van verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel. Geachte voorzitter, In haar vergadering van 2 maart jongstleden heeft…