Online groepscursus ‘Grip Op Werk’ helpt werklozen met stemmingsklachten

Facebooktwitterlinkedinmail

12 december 2020 – Psychische klachten, zoals depressie en angst, komen veel voor onder werklozen. 40% van de mensen zonder werk kampt met deze problemen. Vaak is er sprake van een vicieuze cirkel: de psychische klachten belemmeren hen in het vinden van betaald werk, wat de psychische klachten in stand houdt. De online groepscursus Grip Op Werk (GOW) helpt om deze cirkel te doorbreken.

GOW helpt mensen die vast zitten in dit patroon en ondersteunt hen bij het vinden van werk. De cursus combineert succesvolle aanpakken uit de ggz en de ‘wereld van werk en inkomen’ en sluit zo goed aan bij mensen met een depressie en angstklachten die op zoek zijn naar werk. Ook onder klantmanagers en ggz-professionals was er al lang vraag naar een goed onderbouwde interventie die kennis van ggz en re-integratie met elkaar combineerde.

Pilot in drie gemeenten
GOW is ontwikkeld in samenwerking met de Grip op je Dip stichting met daarin het Trimbos-instituut, de Jutters, Indigo en Dimence/Mindfit, en ZINZIZ. Het is een online groepscursus bestaande uit 8 chatsessies in 10 weken voor werkloze volwassenen met (lichte) stemmingsklachten die het daardoor lastiger vinden om werk te vinden. De cursus wordt uitgevoerd door in GOW-getrainde ggz-professionals. Onderwerpen die aan bod komen: het leren herkennen en omzetten van niet-helpende gedachten in helpende gedachten, het leren omgaan met lastige situaties, eigen leerdoelen stellen, en er achter komen welk werk bij je past.

Het Trimbos-instituut en ZINZIZ hebben -als pilotproject in opdracht van ZonMw- GOW samen geïmplementeerd bij drie gemeenten en onderzocht of dit het gewenste effect had.  Via werkbezoeken aan drie deelnemende gemeenten is beter zicht gekregen op het klantenbestand en de geschiktheid ervan voor GOW. Samen is casuïstiek doorgenomen en de afwegingen om wel/niet door te verwijzen naar GOW. Ook is verkend of klantmanagers ruimer kunnen doorverwijzen naar GOW. Daarnaast hebben 6 cursusbegeleiders (van 8 in totaal) en 23 klantmanagers (van 49 in totaal) een evaluatievragenlijst ingevuld en zijn er interviews gehouden met een aantal betrokkenen.

GOW vult gat in ondersteuningsaanbod
Uit de evaluatie van het Trimbos-instituut blijkt dat klantmanagers en cursusbegeleiders enthousiast zijn over GOW. Zij gaven aan dat dit echt een gat vult in een ondersteuningsaanbod dat zij op dit moment tot hun beschikking hebben. Stemmingsklachten en spanning komen veel voor tijdens een periode van werkloosheid. Ook vinden zij de toegankelijkheid van de cursus een groot voordeel: deelnemers kunnen eenvoudig vanuit huis, anoniem deelnemen. Door het horen van de ervaringen van anderen voelen zij zich gesterkt in hun eigen ervaring. Door de makkelijk toepasbare adviezen, merkten de deelnemers snel verbetering in hun klachten en voelden zij zich gesterkt in hun zoektocht naar werk.

De randvoorwaarden zijn dat mensen een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal, toegang hebben tot en vaardig zijn met een computer of tablet en gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een groepscursus. Dat laatste werd door sommigen als positief ervaren en anderen vonden het juist moeilijk om persoonlijke ervaringen te delen in een groep. In de toekomst zouden we kunnen inventariseren of de cursus bijvoorbeeld ook op locatie of één-op-één zouden kunnen aanbieden.

GOW vindbaar en toegankelijk maken
De belangrijkste aanbeveling uit de pilot is om GOW vindbaar en toegankelijk te maken voor de doelgroep. Dat is niet eenvoudig omdat mensen soms niet open zijn over hun psychische klachten. Het advies is om de mensen via het UWV toe te leiden naar GOW. Ook wijkteams en eerstelijnszorg professionals zoals huisartsen, POH-GGZ en psychologen komen de doelgroep werklozen met psychische klachten tegen en zouden kunnen doorverwijzen naar GOW. Daarnaast zou de doelgroep verbreed kunnen worden door het aanbod aan te passen voor anderstaligen en mensen die geen toegang hebben tot een computer. Alvorens GOW breder vindbaar en toegankelijk te maken, verdienen de genoemde bevindingen uit de pilot wel ruim aandacht.

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 2341 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail