Inzet ervaringskennis in Hervormingsagenda Jeugd

Facebooktwitterlinkedinmail

20 juni 2024 – Met de Hervormingsagenda Jeugd wordt gewerkt aan het verbeteren van de jeugdzorg waar de jeugd-ggz onder valt. Wil je een oplossing die werkt? Betrek dan degenen waar het over gaat. Lees hier hoe de ervaringskennis van cliënten en naasten in de ggz wordt betrokken bij het komen tot verbeteringen. 

Eerst een terugblik
Op 19 juni 2023 ontstond een bijzonder commitment tussen de samenwerkende partijen. Ondanks hun verschillen in werkgebied, taakstelling, doelgroep werd de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. In de hervormingsagenda maakten cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg.

Broodnodige hervorming
De Hervormingsagenda Jeugd is de grootste hervorming binnen de jeugdzorg sinds 2015. Belangrijk, want dat de jeugdzorg uit zijn voegen barst is geen geheim. Gezinnen en jeugd krijgen niet op tijd de juiste hulp. Decentralisatie heeft gezorgd voor verschillen in aanbod tussen de gemeenten. En terwijl de zorgkosten toenemen, wordt er bezuinigd.

Gesprekspartner op verschillende niveaus
Het hervormen van de jeugdzorg is een grote opgave. Om tot gedragen, goede oplossingen te komen is het onderwerp opgedeeld in deelonderwerpen. Per onderwerp is een werkgroep opgericht. Hierin zitten mensen die spreken namens een grote groep mensen. MIND neemt deel aan een aantal van deze werkgroepen en spreekt namens alle cliënten en naasten in de ggz. Zo zijn we vertegenwoordigd in werkgroep Toegang (incl. verbinding aanpalende domeinen), de werkgroep Reikwijdte, de werkgroep Leefwereldtoets, en in de werkgroep Regionalisering (robuuste regio’s). Deze ervaringsdeskundigen komen uit onze lidorganisaties, zoals ExpEX, Balans, PLUSminus, Ixta Noa en WEET. Daarnaast nemen bureaumedewerkers deel aan het Coördinatorenoverleg en de Stuurgroep. In het Bestuurlijk overleg neemt een (ervaringsdeskundig) bestuurslid deel.

Opkomen voor onze belangen
Binnen de werkgroepen kunnen wij opkomen voor onze standpunten. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot én verbetering van de beschikbaarheid van (specialistische) hulp, een goede overgang van 18-/18+ waarvoor o.a. een betere aansluiting met volwassenenzorg nodig is, een betere samenwerking tussen verschillende domeinen als onderwijs en sociaal domein. Ook is MIND betrokken bij het ontwikkelen van een leefwereldtoets die toetst of beleidsvoornemens daadwerkelijk bijdragen aan merkbare verbeteringen voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Betrekken van ervaringskennis
Tineke vertegenwoordigt MIND in de werkgroep Toegang (incl. verbinding aanpalende domeinen). Zij heeft zelf in haar jeugd te maken gehad met psychische klachten. Met name de overgang van jeugdzorg naar volwassenen ggz heeft zij als problematisch ervaren. Daarover zegt Tineke: “Hoe je als jongere geholpen wordt, heeft zoveel invloed op de rest van je leven.” Nu vertegenwoordigt zij binnen de werkgroep Toegang het cliënten en naasten. Lees haar verhaal hier. 

Best practice volgens MIND
Is MIND al tevreden? Judith van Haare, beleidsadviseur jeugd bij MIND Platform: “Nee, nog lang niet. De basis is nu gelegd doordat MIND direct betrokken is bij het maken van beleid èn de beleidsuitvoering. In de werkgroep Toegang nemen zelfs zeven mensen namens MIND deel! Hierdoor kunnen wij goed de stem overbrengen van onze achterban en zowel de perspectieven van jongeren als opvoeders vertegenwoordigen.” In de uitvoering zijn al goede voorbeelden te benoemen. Bij de gemeente Gouda, afdeling jeugd, werken sinds een aantal maanden drie ervaringsdeskundige ambtenaren. De werving verliep via MIND lidorganisatie ExpEx. De drie ervaringsdeskundige ambtenaren gaan onder andere mee op intakegesprek in bepaalde situaties. Ouders of jongeren kunnen daarna op vrijwillige basis een aantal gesprekken met hen inplannen. Ze fungeren als luisterend oor en kunnen meedenken en tips geven. Lees verder.

“De inzet van ervaringsdeskundigen is ontzettend belangrijk, zowel in de hulpverlening als in beleidsfuncties. Het erkennen en herkennen van iemands verhaal geeft steun. Tegelijkertijd kan de ervaring die zijzelf hebben en wat zij vanuit de praktijk horen blinde vlekken wegnemen bij het ontwikkelen van beleid dat jongeren en ouders daadwerkelijk gaat helpen.”
Judith Haare, beleidsadviseur bij MIND Platform

Meer informatie Hervormingsagenda Jeugd vind je op de website Voor Jeugd en Gezin.

Bron: mindplatform.nl .

Dit bericht is 421 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail