In huidig zorgstelsel is de ggz onverzekerbaar door falende risicoverevening

Facebooktwitterlinkedinmail

8 maart 2023 – Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met 4 stelselwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het zorgstelsel bestaat uit een mix van publieke en meer marktgerichte elementen.  Er is een sterke financiële prikkel voor zorgverzekeraars om te selecteren op mensen die lage kosten maken (risicoselectie). Dit wordt ondervangen met een financiële verevening. Gezien de enorme bedragen die hierin omgaan, bestaat het risico dat deze verevening onvoldoende werkt, waardoor de ggz in feite  onverzekerbaar wordt.

Prof. dr. Aartjan T.F. Beekman, hoogleraar Psychiatrie en hoofd afd. Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc en psychiater, GGz inGeest en  Arnold van der Lee, psycholoog, methodoloog, werkte tot zijn pensionering bij Zilveren Kruis deden onderzoek in   hoeverre de risicoverevening voor de geneeskundige ggz werkt en welke impact onvolkomenheden in de risicoverevening kunnen hebben op de ggz? Zij publiceerden in een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie hun bevindingen.

Ze maakten bij het onderzoek gebruik van recente gegevens van de Rijksoverheid en onderzochten hoe de zorgkosten voor de geneeskundige ggz verdeeld zijn, hoeveel geld er omgaat in de risicoverevening en hoe goed de verevening werkt.

Minder dan 1% van de verzekerden in Nederland bleek verantwoordelijk voor 66% van de kosten van geneeskundige ggz. Om deze ongelijke ggz-kosten voor zorgverzekeraars te compenseren werd er in 2019 maar liefst 3,9 miljard euro besteed voor risicoverevening. Deze verevening is echter gebaseerd op geschatte zorgkosten die in de toekomst gemaakt worden en deze blijken ,niet goed in te schatten te zijn. Het gevolg is dat de zorgverzekeraars op elke patiënt die van ggz-zorg gebruikmaakt verlies lijden. Dit verlies loopt exponentieel op met de ernst en complexiteit van de problematiek van de patiënt.

Conclusie

Het doel van de ggz-verevening om zorgverzekeraars voldoende budget te geven voor alle patiënten die psychiatrische zorg nodig hebben, wordt niet gehaald. Dit is voor zorgverzekeraars een sterke financiële prikkel om vooral de meest kwetsbare en complexe patiënten als verzekerden te mijden. Binnen de huidige spelregels van het Nederlandse zorgstelsel is daarmee feitelijk de geneeskundige ggz onverzekerbaar. Dit leidt tot desinvestering, wachtlijsten en verslechterde relaties tussen de partijen die samen vormgeven aan de ggz-zorg in Nederland. Duidelijk mag zijn dat met name de patiënten die de ggz-zorg nodig hebben hiervan de dupe zijn.

Lees het uitgebreide artikel Tijdschr Psychiatr. 2022;64(7):411415 of op tijdschriftvoorpsychiatrie.nl 

Dit bericht is 1535 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail