wachttijd, preventie, wachttijden, starttijd, wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

13 februari 2021 – Staatssecretaris Blokhuis beschrijft de voortgang van de aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Op 13 oktober jongstleden heb ik uw Kamer per brief geïnformeerd1 over de voortgang van de vervolgaanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daaropvolgend heb ik u bij brief van 13 november jongstleden2…

onbegrepen gedrag, preventie, coalitieakkoord, suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

10 juni 2020 – Maandag debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Kamerleden waren met name kritisch over het plan van aanpak hoogcomplexe ggz. Vanwege de corona-ontwikkelingen kreeg de Tweede Kamer pas nu de gelegenheid met staatssecretaris Blokhuis in debat te gaan over het in maart gepresenteerde plan…

lijm de zorg

6 maart 2020 – Vier weken geleden stelde staatssecretaris Blokhuis een deadline: op 4 maart, moesten de zorgverzekeraars en instellingen met een plan komen.  Dat plan is nog niet openbaar. Wel hebben wij het grotendeels kunnen inzien, mede dankzij deze nieuwsbrief van GGZ Nederland. ‘Regiotafels’ in pilotregio’s en de wachttijden worden compleet buiten beschouwing gelaten. Aankomende dinsdag…

31 januari 2020 – Het aanbod van gespecialiseerde ggz-hulp voor – onder meer – mensen met autisme blijft structureel achter bij de vraag. Zorgverzekeraars en zorginstellingen moeten binnen vier weken met een plan komen om hier een einde aan te maken. Zo niet, dan grijpt het ministerie van VWS in.  Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis…

11 december 2019 – Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de aanpak van personen met verward gedrag. De afgelopen drie jaren is onder aanvoering van het Aanjaagteam en het Schakelteam personen met verward gedrag ingezet op een goed werkende persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Hiermee zijn we – ook in de fase na…

suïcidepreventie

11 oktober 2019 – Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft petitie ‘ Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’ in ontvangst genomen. De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitiei samen met een breed comité van aanbeveling. De ondertekenaars vragen staatssecretaris Paul Blokhuis om er voor te zorgen dat suïcidepreventie…

28 december 2018 – Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten vaak lang wachten op behandeling. Het blijkt niet eenvoudig alle wachttijden terug te brengen tot een acceptabel niveau, de zogenoemde Treeknormen*. Toch laten de nieuwste cijfers van de NZa een gunstiger beeld zien dan het beeld van afgelopen juli. Daaruit blijkt dat voor alle…

20 december 2018 – De ambulantisering in de ggz verloopt uiterst moeizaam. Dit blijkt uit twee nieuwe rapporten die staatssecretaris Blokhuis naar de Tweede Kamer stuurde. Het is voor mensen met ernstige psychische aandoeningen heel moeilijk om buiten de kliniek een volwaardig leven op te bouwen. Misschien moeten we niet langer naar de ggz kijken…

14 september 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’. 1 Heeft u de berichten ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’ en ‘Duizenden mensen kregen jaren verkeerde zorg bij psychiatrische aandoening’ gelezen? Antwoord vraag 1 Ja. 2…

12 juli 2018 – Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de…

5 juli 2018 – GGZ Nederland is tevreden met het gisteravond bereikte onderhandelaarsakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Investeringen en afspraken over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en het sociaal domein geven een stevige impuls aan de aanpak wachttijden in de ggz. GGZ Nederland legt het resultaat met een positief advies voor aan haar leden. Het hoofdlijnenakkoord…