domeinoverstijgende wijkaanpak, ambulante ggz, ggz in de wijk

5 juni 2021 – De afgelopen jaren zijn in Drenthe, Noord-Holland-Noord, Utrecht en Zuid-Limburg beloftevolle experimenten gestart van ambulante ggz in de wijk. Deze experimenten laten overtuigend zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn. Bepaald geen gemakkelijke opgave in het huidige zorgstelsel. De betrokken regio’s hebben veel creativiteit getoond,…

27 juni 2018 – GGZ Nederland herkent de aandachtspunten en conclusies uit het rapport Toezicht op de ambulante ggz dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag bekend heeft gemaakt. Samen met ketenpartners werken zorgaanbieders aan het leveren van zo goed mogelijke ambulante zorg, bijvoorbeeld door het instellen van meer teams van deskundige hulpverleners die…

13 april 2018 – Medio 2017 hebben het ministerie van VWS, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt om wachttijden in de GGZ terug te dringen. Een van deze afspraken was dat GGZ-instellingen plannen zouden opstellen voor ambulante zorgopbouw en dat verzekeraars goede plannen zouden financieren. Het Trimbos-instituut heeft onderzocht hoe de landelijke afspraak heeft doorgewerkt in de…

11 mei 2016 – Een forse uitbreiding van de ambulante GGZ zorg is nodig om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te bieden op een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Dat is op te maken uit het ‘Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ’, dat op 1 mei 2016 door minister Schippers en staatssecretaris van…