Prognose van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de ggz de komende tien jaar

Facebooktwitterlinkedinmail

30 mei 2022 – In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden door ABF Research prognoses gemaakt van de arbeidsmarkt. Hierin wordt de prognose getoond voor de branche geestelijke gezondheidszorg op basis van het referentiescenario. Dit is een beleidsarm scenario waarin wordt gerekend op basis van demografische ontwikkelingen, verwachtingen over de economische ontwikkelingen en de vraag naar en het aanbod van personeel in Nederland.

De behoefte aan zorg en welzijn vormt de basis voor de vraag naar personeel (arbeidsvraag). Daarnaast wordt ook het aanbod van personeel geraamd. Op de arbeidsmarkt ontmoeten vraag en aanbod elkaar met als resultaat de vervulde vraag. Deze ligt nooit op het niveau van de totale vraag. Op elk moment zijn er vacatures die nog niet zijn vervuld. Ook kan er sprake zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod, waardoor niet kan worden voorzien in de arbeidsvraag.

De verwachting is dat de instroom in de branche geestelijke gezondheidszorg een licht dalende trend zal laten zien tot en met 2031. De instroom wordt mede veroorzaakt doordat de tekorten zo groot zijn dat hier een aanzuigende werking door ontstaat.

De uitstroom in de branche zal naar verwachting licht flucturelen, maar blijft ongeveer gelijk. Dit wordt veroorzaakt door een steeds grotere groep werkenden die de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt.

Verschuivingen op de arbeidsmarkt dempen tekort sector zorg en welzijn

In het referentiescenario wordt voor een deel rekening gehouden met verschuivingen van zorgvraag van één branche in zorg en welzijn naar een andere branche. Dat noemen we substitutie.

Naast het referentiescenario is er ook een scenario ontwikkeld waarbij aanvullende verschuivingen optreden in het zorg- en welzijnsaanbod. Het is een ‘what if’- scenario, dat de effecten op de arbeidsmarkt toont van aanvullende verschuivingen in het landschap van zorg en welzijn.

Het gaat vooral om het voorkomen van zorg door welzijn en het verschuiven van specialis- tische zorg naar meer generieke en laag- drempelige zorg en welzijn. Ook wordt gekeken naar de beweging van intramurale zorg naar ambulante zorg en welzijn.

Het scenario bevat bijvoorbeeld de volgende verschuivingen:

  • Vanuit UMC’s en overige instellingen (tweede en derde lijn) naar de eerstelijnszorg (zoals huisartsen) en de thuissituatie.
  • Van gespecialiseerde GGZ naar generalistische basis-GGZ.
  • Verdergaande extramuralisering van zorgzwaartepakketten 4 t/m 6 in de verpleging en verzorging richting thuiszorg.
  • Insteek op preventie van zorg door meer inzet van sociaal werk, met een afname van de zorgbehoefte in de ziekenhuizen, GGZ, huisartsenzorg, overige zorg, verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg.

Het scenario laat zien wat het effect zou kunnen zijn op het tekort op de arbeidsmarkt. Met inzet op preventie en verschuivingen tussen branches neemt het tekort in de branche geestelijke gezondheidszorg in 2031 naar verwachting af met 2300 personen.

Het Prognosemodel zorg en welzijn is in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) ontwikkeld door ABF Research 2022.

Bron en infographic: azwinfo.nl 

Dit bericht is 2492 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail