Miljoenennota 2018 – De plannen ten aanzien van de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

21 september 2017 – MIND zet de meest relevante zaken uit de Miljoenennota 2018 die afgelopen dinsdag op Prinsjesdag werd gepresenteerd op een rij;.

Wachttijden ggz
Voor de ggz zijn afspraken gemaakt om de wachttijden binnen een jaar terug te dringen tot de afgesproken termijnen (Treeknormen). Dit gebeurt door een betere verdeling van de bestaande behandelcapaciteit, een versnelde opbouw van ambulante zorg in de buurt en betere afstemming en samenwerking tussen diverse aanbieders en financiers in de ggz. Deze aanpak wordt bekostigd vanuit de 280 miljoen jaarlijkse onderbesteding die beschikbaar blijft voor de sector. De oplossing zit vooral in een professionelere organisatie van de zorg.

Zorg en ondersteuning

Personen met verward gedrag
De komende jaren is 30 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dit is voor het schakelteam (in 2018), voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, voor vervoer en voor het ZonMw-programma verward gedrag. Vanuit Veiligheid & Justitie wordt in 2018, samen met het Schakelteam, de ondersteuning op lokaal en regionaal niveau voortgezet om te komen tot een persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag. Speerpunten hierbij zijn preventie, het verstevigen van mogelijkheden tot informatiedeling, het vergroten van kennis en het bieden van handelingsperspectief voor professionals. Daarnaast wordt voortdurend geacteerd op behoeften vanuit het veld en worden nieuwe initiatieven ten behoeve van de aanpak van personen met verward gedrag tot stand gebracht en zo mogelijk ondersteund.

Wet verplichte GGZ
Voor aanloopkosten bij de invoering van de Wet verplichte GGZ, waaronder opleidingen en voorlichting, is voor de jaren 2016 – 2018 budget beschikbaar.

Programma Sociaal Domein
Vanaf 2018 start het vierjarig programma Sociaal Domein van VWS en VNG. In dit programma staan negen inhoudelijke thema’s en zeven randvoorwaardelijke knelpunten centraal. Thema’s zijn onder meer: doelgroep LVB, samenwerking rijk/gemeenten/verzekeraars en sociale basis in de wijk. In 2018 wordt eerst een plan van aanpak opgesteld.

Beschermd wonen
Vanaf 2020 zullen de middelen voor beschermd wonen volgens een objectief verdeelmodel verdeeld worden over alle gemeenten. Daarmee verschuift de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen ook van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Hierdoor moet meer synergie ontstaan met reguliere vormen van ondersteuning en meer mogelijkheden voor preventie, vroegsignalering en vernieuwende vormen van opvang en beschermd wonen.

Complexe zorgvraag
De aanpak van MEE voor 126 Wlz-cliënten met een complexe zorgvraag krijgt een vervolg in een regionale aanpak voor complexe cliënten onder regie van het zorgkantoor.

Subsidies
In de zomer van 2017 is het rapport verschenen over het subsidiebeleid voor PG-organisaties. Het kabinetsstandpunt volgt nog. Het nieuwe subsidiebeleid moet vanaf 2019 gaan gelden.

Vertrouwenswerk in de GGZ
De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) is de onafhankelijke ondersteuner van cliënten in de ggz. De werkzaamheden van de PVP hebben een wettelijke basis in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het besluit PVP Bopz. Met de instellingssubsidie aan de Stichting PVP stelt VWS de PVP in staat om deze wettelijke taak uit te voeren.

Daarnaast financiert VWS de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Een familievertrouwenspersoon (fvp) voorziet familieleden en naasten van advies, bijstand en informatie over de patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. Met de subsidie aan de LSFVP draagt VWS bij aan de financiering van een landelijk dekkend netwerk van familievertrouwenspersonen. Met het wetsvoorstel Wet verplichte ggz dat in behandeling is bij de Eerste Kamer krijgt ook de fvp een wettelijke verankering. In totaal is voor de vertrouwenspersonen in de ggz in 2018 een bedrag beschikbaar van € 6,5 miljoen.

Kwaliteit, privacy en transparantie
Om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg gemakkelijk inzicht te geven in hun gegevens, is voor 2018 een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld is ook bedoeld voor stimuleren e-Health en betere uitwisseling tussen zorgverleners onderling.

Voor de uitvoering van de Agenda gepast gebruik en transparantie wordt voor 2018 (net zoals in 2016 en 2017) € 12 miljoen beschikbaar gesteld en € 5 miljoen beschikbaar voor het onderzoeksprogramma ggz via ZonMw.

In het najaar van 2017 volgt een kamerbrief met een visie op big data. In navolging van deze brief is in 2018 € 1 miljoen voor het zorgveld beschikbaar om vervolgstappen te zetten. De verwachting is dat daar in ieder geval de ethische aspecten van big data en privacy een belangrijke rol zullen spelen.

Er wordt onderzocht of de regering de wettelijke bevoegdheid kan krijgen om te toetsen of de (uitzonderlijke) financiële gevolgen van kwaliteitsstandaarden wel aanvaardbaar zijn. Dit is in eerste instantie bedoeld om te kijken of de overheid zich nog kan onttrekken aan de geschatte twee miljard extra kosten voor verpleegzorg.

De NZa gaat scherper toezien op heldere polisinformatie van verzekeraars over basispakket en aanvullende pakketten.

Er komen maatregelen voor het terugdringen van stapelfacturen in de WMO. Er gaan kortere tijden gelden voor het aanleveren van gegevens, zodat de eigen bijdrage sneller kan worden vastgesteld en burgers niet veel later geconfronteerd worden met stapelfacturen. De maatregelen moeten in 2019 van kracht zijn.

Preventie
VWS financiert de uitvoering van een meerjarenprogramma om te komen tot meer aandacht voor depressiepreventie. In het meerjarenprogramma wordt toegewerkt naar een sluitende keten bij de zes hoogrisicogroepen: jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers. In 2018 komt 500.000 euro beschikbaar voor depressiepreventie en daarnaast 1 miljoen voor een publiekscampagne depressie.

Organisaties zoals het Trimbos-instituut ontvangen instellings- en projectsubsidies voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op preventie van (schadelijk) alcohol-, tabaks- en drugsgebruik en voor andere VWS-beleidsterreinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg. Het Trimbos-instituut zet zich in om wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke informatie te geven aan professionals en burgers. Voor 2018 gaat het om projectsubsidies van circa € 2 miljoen en bij de instellingssubsidies gaat het in totaal om circa € 6,1 miljoen.

Suïcidepreventie
Stichting 113Online (sinds kort 113Zelfmoordpreventie, verder te noemen 113) ontvangt een subsidie voor het verlenen van acute anonieme hulp. In 2018 is € 3,4 miljoen beschikbaar voor 113. Daarnaast ontvangt 113 een subsidie voor de coördinatie en het aanjagen van de uitvoering van de Landelijke agenda suïcidepreventie. Voor de uitvoering van deze agenda is in 2018 € 0,3 miljoen beschikbaar.

Koopkracht en zorgtoeslag
Om de koopkracht op peil te houden gaat de zorgtoeslag voor mensen met een minimuminkomen omhoog met 132 euro (alleenstaanden) tot 196 euro (meerpersoonshuishoudens).

Jeugdhulp
Om de transitie van de jeugdhulp soepel te laten verlopen bemiddelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) tussen gemeenten en aanbieders. Om de continuïteit van zorg van specialistische jeugdhulpfuncties te borgen is de instelling van de TAJ verlengd tot 1 april 2018. De tussenevaluatie van de Jeugdwet wordt voorjaar 2018 aan het parlement aangeboden. De evaluatie kan aanleiding zijn tot bijstelling van beleid en regelgeving.

De Jeugdwet wordt aangepast om bij ministeriële regeling nadere regels te kunnen stellen over de wijze van bekostiging, gegevensuitwisseling en/of verantwoording. Om te zorgen dat de beschikbaarheid van (hoog) specialistische jeugdhulp voldoende is geborgd wordt voorgesteld in de Jeugdwet een bepaling op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur onder voorwaarden gebieden (regio’s) te kunnen aanwijzen waarbinnen colleges van B&W samenwerken

Verbetering van de hulp aan jongeren die 18 jaar worden wordt gestimuleerd door het gebruik van toekomstplannen, waarin wordt vastgelegd welke stappen nodig zijn om de overgang naar meerderjarigheid goed te laten verlopen. Samen met de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut worden gemeenten en zorgaanbieders ondersteund met goede voorbeelden en regionale workshops om de mogelijkheden van Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet in samenhang goed te benutten.

Sociale zaken en werkgelegenheid
Schoolmaatschappelijk werk Voor schoolmaatschappelijk werk worden jaarlijks middelen aan de mbo-sector ter beschikking gesteld. Met deze middelen kunnen instellingen studenten met psychosociale problemen die dit (tijdelijk) nodig hebben ondersteuning bieden. Deze ondersteuning helpt studenten voorkomende problemen op te lossen en levert zo een bijdrage aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk voor het mbo is voor de duur van één jaar verlengd tot 1 januari 2019.

Minimum jeugdloon
Het wettelijk minimumjeugdloon wordt in stappen verhoogd. Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook voor werknemers tussen 18 en 21 jaar gaat het loon omhoog. Vanaf 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog. Om bedrijven te stimuleren meer jongeren aan te nemen, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2018 een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar: het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel). Deze tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 22 jaar kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen via het LIV.

Inclusieve arbeidsmarkt
Eén van de doelstellingen van dit kabinet is om mensen met een arbeidsbeperking meer kans op werk te geven en toe te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt. De Participatiewet, de banenafspraak om op termijn 125.000 extra werkplekken te realiseren en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten dragen bij aan dit doel. Werkgevers in de sector markt hebben voldaan aan de doelstelling van 14.000 banen, maar dit geldt niet voor de sector overheid (6.500 banen). Vanwege dit resultaat heeft het kabinet besloten om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid. Om overheidswerkgevers de tijd te geven een inhaalslag te realiseren is besloten de daadwerkelijke heffing één jaar uit te stellen. Wel worden de resultaten over 2018 gemonitord. Ook is een breed onderzoek aangekondigd dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio 2018 beschikbaar.

Ook in 2018 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om gemeenten via een bonus te stimuleren om het aantal beschutte werkplekken te vergroten.

Juist jongeren die minder zelfredzaam zijn, voelen de gevolgen van de invoering van het passend onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Voor hen is de weg naar werk of terug naar school vinden niet vanzelfsprekend. De Aanpak Jeugdwerkloosheid krijgt daarom de komende jaren een vervolg in het programma Sociaal Domein.

Verlaging uitkering
Wajongers Vanaf 1 januari 2018 wordt de maximale uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen verlaagd van 75% naar 70%. Circa 70.000 mensen krijgen te maken met deze uitkeringsverlaging. Naar verwachting wordt ongeveer de helft hiervan voor een deel gecompenseerd.

Bron: persbericht MIND

Dit bericht is 20221 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail