Impact van coronapandemie op kwetsbare jeugdigen beter in beeld

Facebooktwitterlinkedinmail

14 juli 2022 – Het Nivel onderzocht de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid van groepen jeugdigen (0-24) waarvan op voorhand een verhoogde kwetsbaarheid werd verwacht. De combinatie van huisartsendata uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en databestanden met achtergrondkenmerken van individuen levert een betekenisvolle verdieping op van eerder geconstateerde veranderingen in gezondheidsproblemen en zorggebruik.

Het onderzoek bevestigt de verwachting dat bepaalde kwetsbare groepen, zoals jeugdigen met bestaande fysieke of mentale problemen of uit gezinnen met een laag inkomen sterker geraakt zijn door de pandemie dan minder kwetsbare groepen. We zullen de komende jaren blijven onderzoeken hoe het met deze groepen, maar ook met groepen kwetsbare volwassenen, gaat in verhouding tot de pandemie.

Kwetsbare groepen jeugdigen hebben meer gezondheidsproblemen
De resultaten uit ons onderzoek tonen aan dat risicofactoren op mentale en fysieke problemen in verband met corona wel degelijk een rol spelen. Zo komen jonge vrouwen vaker bij de huisarts in verband met psychische klachten en angstklachten dan jonge mannen. Ditzelfde geldt voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast zien we dat jongeren met een migratie-achtergrond vaker bij de huisarts komen in verband met sociale problemen, hoesten en moeheid. Ten slotte zien we dat jongeren met bestaande psychische problemen vaker benauwdheidsklachten hebben, waar dit bij jongeren met bestaande fysieke problemen minder vaak voorkomt.

Vertekend beeld door beperkte toegankelijkheid zorg
Beperkte toegang tot de huisarts en zorgmijding hadden tot gevolg dat het zorggebruik in 2020 lager was dan in 2019. Hoewel deze afname in zorggebruik ervoor zorgt dat we slechts een beperkt beeld kunnen schetsen van de ervaren gezondheidsproblemen van jeugdigen tijdens het eerste coronajaar, geven de resultaten inzicht in de impact van de pandemie op de fysieke en mentale gezondheid van bepaalde groepen onder de bevolking.

Vijfjarig onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis
De corona-epidemie heeft een crisis veroorzaakt die lang duurt. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR, waar het Nivel deel van uitmaakt, verzamelt hier gedurende vijf jaar meer kennis over met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID), een onderdeel van het vijfjarige, brede gezondheidsonderzoeksprogramma COVID-19 van ZonMw en het ministerie van VWS. In de monitor wordt informatie per kwartaal en ook per jaar verzameld; dit onderzoek betreft het eerste jaarlijkse onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 op de gezondheid. De inzichten uit de onderzoeken ondersteunen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises.

Over het onderzoek
Voor ons onderzoek combineerden we de gegevens uit twee databronnen. De eerste databron was die van Nivel Zorgregistraties eerste lijn, met zorggegevens afkomstig uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken. Deze zijn representatief zijn voor heel Nederland en geven inzicht in het voorkomen van acute symptomen/klachten, chronische aandoeningen, medicatievoorschriften en zorggebruik. De tweede databron betrof bestanden met microdata (data op individueel niveau) van het Centraal Bureau voor Statistiek, met informatie over sociaaleconomische status (huishoudinkomen), migratieachtergrond en suïcides. Bij het Nivel valt het project ‘Integrale Gezondheidsmonitor GOR-COVID’ binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen van programmaleider prof. dr. Michel Dückers.

Duinkerken, A. van, Bosmans, M., Dückers, M., Baliatsas, C. Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland: lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020.Utrecht: Nivel, 2022.
Download de PDF

Bron; nivel.nl

Dit bericht is 1316 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail