Belangrijke ggz-onderwerpen vandaag op agenda Tweede Kamer

Facebooktwitterlinkedinmail

20 januari 2021 – Vandaag vergadert de Tweede Kamer over governance in de zorgsector, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), patiënten- en cliëntenrechten en zorgfraude. Voor dit overleg heeft MIND in haar brief aandacht gevraagd voor:

• subsidiëring PG-organisaties
• cliëntondersteuning en complexe casuïstiek
• kwaliteitsnormering beschermd wonen
• patiëntgeheim en uitwisseling gezondheidsgegevens

Knelpunten cliëntondersteuning
Om mensen die echt vastlopen in het systeem te helpen is vaak een lange adem nodig. Bovendien moet een cliëntondersteuner een sterke positie hebben om zaken bij andere instanties vlot te kunnen trekken. In de Wmo-cliëntondersteuning gaat het vaak om korte afgebakende trajecten met het accent op informeren en adviseren, zonder dat de ondersteuner zelf stappen onderneemt om dingen te regelen of oplossingen te forceren.

De ggz werkt momenteel met hulp van het ministerie aan procedures om complexe casuïstiek goed te herkennen en op te lossen. Binnen die procedures is het echter noodzakelijk dat er iemand is die naast de cliënt staat, andere partijen kan aanspreken en de voortgang helpt bewaken totdat de best passende oplossing gevonden is. Dit pleit er voor dat de doorzettingsmacht structureel een plek moet krijgen in de governance van het zorgstelsel. Nu wordt gewerkt aan de uitwerking en is het vermeld in het regeerakkoord, maar is het nog niet gerealiseerd.

Beschermd wonen
Cliënten en zorgverleners hebben op dit moment te weinig houvast over de kwaliteit van zorg die ze kunnen verwachten, respectievelijk moeten leveren. MIND vindt een extra investering in kwaliteitskaders voor de zorg aan mensen die beschermd wonen daarom hard nodig. Daarbij kunnen de ervaringen die het IGJ en gemeentelijke toezichthouders nu opdoen met gezamenlijk thematisch toezicht behulpzaam zijn. De samenhang tussen de verschillende kwaliteitskaders dient zoals gezegd zo groot mogelijk te zijn. Binnen die voorwaarden pleit MIND voor de ontwikkeling van een kwaliteitskader Wlz-ggz voor het voorjaar 2022 en een herziening van de bestaande handreiking beschermd wonen van de VNG, ook per voorjaar 2022.

Patiëntgeheim bij uitwisseling gezondheidsgegevens
MIND vindt het belangrijk dat de overheid wil inzetten op bewustwording m.b.t. het uitwisselen van medische gegevens. Hierdoor worden burgers zich bewuster van de voor- en nadelen van het uitwisselen van hun gezondheidsgegevens. Binnen de ggz ligt de uitwisseling van gezondheidsgegevens nog vaak gevoelig. Om diverse redenen kunnen mensen terughoudend zijn om hun psychische gezondheidsgegevens digitaal te delen met anderen. Voor de meeste mensen is de veiligheid van het systeem en de consequenties van het uitwisselen lastig te beoordelen.

Het tempo waarin de wereld digitaliseert is voor mensen niet of nauwelijks bij te houden. Veel mensen zijn nog niet bewust bekwaam als het gaat over hun digitale handelwijze in relatie tot hun gezondheid. Vertrouwen opbouwen lukt beter als de cliënt eigenaar is van zijn medische gegevens, zodat hij weet welke informatie met wie wordt gedeeld. Wat MIND betreft is het ontoereikend om alleen informatiecampagnes te ontwikkelen.

In de brief naar de Tweede Kamer doet MIND hiervoor een aantal aanbevelingen.

Brief naar Tweede Kamer inz. Algemeen Overleg
Brief aan Vast Kamercommissie

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1854 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail