Balans en NVA komen met 10 verbeterpunten voor passend onderwijs

Facebooktwitterlinkedinmail

 adhd, school

21 juni 2016 – Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme vinden Passend onderwijs nog geen succes. Zij stellen 10 verbeterpunten voor om passend onderwijs te laten slagen. 

Een belangrijke suggestie is het coachen van leerkrachten in sociale vaardigheden zodat zij alle leerlingen, dus ook leerlingen met ontwikkelingsproblemen, op hun eigen niveau les kunnen geven en motiveren. Dat betekent ook meer aandacht voor zelfreflectie bij de leerkracht: hoe kun jij als leerkracht het verschil maken voor deze specifieke leerling!

Daarnaast bevat het 10-puntenplan onder andere een pleidooi voor kleinere klassen (maximaal 24 leerlingen).

10-puntenplan verbeteringen Passend Onderwijs

  1. Investeer in passend onderwijs als je het echt serieus neemt. Voer de norm van maximaal 24 leerlingen per klas in (nu is maximaal 24 leerlingen de richtlijn) en verdeel zorgleerlingen evenredig over de groepen. Zie ook CPB-rapport ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’, juni 2016.
  2. De focus van de leerkracht moet worden gelegd op het leren en het ontwikkelen van leerlingen op maat. Geef leerkrachten meer tijd voor bijscholing passend onderwijs en leg het accent op de houdingsaspecten van de leerkracht (sociale vaardigheden).
   Voorbeeld: www.balansacademy.nl
  3. Voer structuur in op school en maak de basisinrichting op school autismeproof. Daar hebben alle kinderen veel profijt van en het zorgt voor een betere basis voor inclusief onderwijs.
   Voorbeeld PO: Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, www.autismesteunpunt.nl
   Voorbeeld VO: www.autipassendonderwijsutrecht.nl.
  4. Vergroot ouderbetrokkenheid en zorg voor kwetsbare leerlingen. Organiseer een helpdesk bij het samenwerkingsverband en inspiratieavonden voor ouders. Beloon scholen die goed zorgen voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en neem de klanttevredenheid van de ouders als maat daarvoor. https://www.youtube.com/watch?v=WQdpQRH2Z6o
  5. Borg landelijk het zorgbudget voor passend onderwijs. Nu is het niet duidelijk waar extra gelden aan worden besteed. Er is onvoldoende transparantie over de inkomsten en de uitgaven op scholen. Onderzoek de jaarrekeningen van 2015 van scholen en kijk welke acties dan nodig zijn om dit te verbeteren, en beoordeel aan de hand daarvan of er extra geld nodig is voor verbetering op scholen. Laat de onderwijsinspectie hier specifiek op toezien in 2016.
  6. Meer bewegen op school en kennis van bewegen. Laat kinderen meer springen op een trampoline of hangen aan de ringen op school. Dat bevordert de leerprestaties en sluit beter aan bij druk gedrag in de klas. Zorg voor invoering van de motorisch remedial teacher en de vakleerkracht voor bewegingsonderwijs met kennis van kinderen met motorische problemen (grove en fijne motoriek). Voorbeeld: Fit & Vaardig in de klas, Basisschool in Hoogezand
  7. Investeer in goede begeleiding en onderwijs op maat aan hoogbegaafde kinderen. Zorg voor uitdagingen op maat. Dit voorkomt gedragsproblemen en depressie bij kinderen. Nu ook vaak onterecht geïnterpreteerd als ADHD of autisme.
   Voorbeeld: Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, Radboud Universiteit Nijmegen.
  8. Stimuleer passend onderwijs (samenwerking school-ouders-zorg) binnen de samenwerkingsverbanden en ondersteun de koplopers die daarin creatief investeren en actief innoveren.
   Voorbeeld: samenwerkingsverband SWV de Eem, Amersfoort
  9. Zorg ervoor dat de informatie aan ouders is geschreven vanuit het perspectief van de ouder (parent-journey) en aansluit bij hun zoektocht en de vragen waar zij tegenaan lopen. Maak duidelijk wat de school en wat het samenwerkingsverband kan betekenen voor ouders en waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het moet duidelijk worden welke partij daarvoor verantwoordelijk is.
  10. Passend Onderwijs houdt niet op na je 12e. Juist in het VO moet er nog heel hard worden gewerkt aan passend onderwijs, zodat kinderen met een ontwikkelingsprobleem voldoende aansluiting houden en met de nodige aanpassingen goed vervolgonderwijs kunnen volgen. Alleen dan kunnen zij verder studeren of de arbeidsmarkt betreden. Wij hopen dat het onderwijs zich realiseert dat daar voor hen een belangrijke verantwoordelijkheid ligt die nu nog onvoldoende wordt opgepakt.

Op 29 juni debatteert de Tweede Kamer over de voortgang van Passend onderwijs. Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme vragen de Tweede Kamerleden de 10 verbetervoorstellen mee te nemen in het debat, zodat passend onderwijs alsnog een succes kan worden.

Lees hier de brief van Balans en NVA met de 10 verbeterpunten, aan de leden van de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer

Bron: autisme.nl 

Dit bericht is 8488 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail