Acties nodig om GGZ-Wonen passend te bekostigen

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juli 2022 – De instroom van mensen met een GGZ-Wonen indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) is fors hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast laat de bekostiging van zorg aan deze doelgroep verschillen zien. Het gaat onder meer om de keuze van cliënten voor leveringsvormen van zorg en regionale verschillen in de manier waarop deze zorg wordt ingekocht en bekostigd.

Het is daarnaast een risico dat de kosten voor deze groep oploopt omdat een deel van de cliënten op dit moment naast zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ook behandeling via de Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgt. In de monitor Zorggebruik GGZ-wonen cliënten in de Wlz doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom een aantal aanbevelingen om voor deze groep tot passende zorg te komen.

GGZ-Wonen cliënten
Sinds 2021 hebben volwassenen die voldoen aan de inhoudelijke criteria op grond van een psychische stoornis directe toegang tot de Wlz. Het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) kent een zorgprofiel toe op basis van de behoefte van een cliënt. GGZ-Wonen cliënten kunnen net als andere Wlz-cliënten zorg in natura ontvangen of op grond van een persoonsgebonden budget (pgb). Cliënten die zorg in natura ontvangen kunnen thuis of in een zorginstelling wonen. Zorgaanbieders kunnen de zorg op twee manieren declareren: via het integrale of het modulaire bekostigingsmodel. Het integrale model is bedoeld voor zorgaanbieders die alle zorg aan een cliënt leveren. Het modulaire model kan nodig zijn als er (nog) meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij de levering van zorg.

Bekostiging
In de keuze voor een bepaald bekostigingsmodel, integraal of modulair, ziet de NZa grote verschillen tussen zorgkantoorregio’s. Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste cliënten zorg ontvangen die modulair is bekostigd. Opvallend is dat er in een regio geen integrale bekostiging is afgesproken. Tegelijk zien we dat er in een aantal regio’s in verhouding juist meer integraal bekostigd wordt. Daarnaast zien we dat er veel spreiding is in de kosten. Voor de vijf zorgprofielen was de verwachting dat de kosten per profiel gelijkwaardig zouden zijn. Maar binnen de modulaire prestaties zien we grote verschillen in de kosten binnen eenzelfde zorgprofiel. Er is meer inzicht nodig om deze spreiding te kunnen verklaren. Het is primair aan zorgkantoren en zorgverzekeraars om hier te sturen op doelmatige zorg. Wij blijven de effecten van de openstelling van de Wlz monitoren om zo ongewenste kostenstijgingen tijdig te signaleren.

Passende zorg
Op basis van bevindingen in de monitor bevelen we aan om samen met partijen concrete handvatten voor passende zorg op te stellen voor deze doelgroep. Maak een grondige analyse van de doelgroep en trek duidelijke lessen aan de hand van vragen als: wie zijn deze cliënten, welke zorg hebben ze nodig, van wie ontvangen zij deze zorg en wat betekenen de principes van passende zorg voor deze doelgroep? Bij passende zorg hoort ook passende bekostiging van zorg. Daarmee bedoelen we bekostiging van zorg die bijdraagt aan ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

Kwaliteitskader
Om grip te krijgen op de kosten en het soort zorg dat passend is, adviseert de NZa een snelle ontwikkeling van een kwaliteitskader voor deze doelgroep. Dit moet duidelijk maken hoeveel en welke ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig is voor de verschillende GGZ-Wonen cliëntgroepen. Een kwaliteitskader kan duiden wat passende zorg is, vervolgens kan de bekostiging hierop worden aangesloten. Data kunnen achteraf inzicht geven in hoeverre het zorggebruik in lijn is met de uitgangspunten van passende zorg.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 1440 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail