ZONmw – Ervaringsdeskundigen in de ggz aan zet

Facebooktwitterlinkedinmail

23 december 2019 – Er startten bijna 40 kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen. Inmiddels is er een verkenning opgezet naar de verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid in deze initiatieven, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, onder leiding van (ervaringsdeskundige) projectleider Dr. Alie Weerman.

Het ZONm project Verkenning inzet ervaringsdeskundigen betreft een tweeledige verkenning met twee doelstellingen:

  • Een verkenning naar het daadwerkelijk betrekken van ervaringsdeskundigen in de regionale praktijkprojecten van het ‘actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’.
  • Een verkenning naar de inzet van ervaringsdeskundigen in 39 toegekende projecten van de ronde ‘Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen’ die in de tweede helft van 2019.

Verkenning 1
Een eerste screening van de ruim 250 regionale projecten binnen het actieprogramma laat zien dat ervaringsdeskundigheid hierbij soms nadrukkelijk wordt genoemd, soms zijdelings en soms niet. Het is onduidelijk in hoeverre zij betrokken zijn en op welke wijze. Het is onbekend in hoeverre zij een rol spelen en welke afwegingen hierbij worden gemaakt. In de projecten lijkt geen onderscheid te zijn gemaakt tussen type ervaringsdeskundige (vrijwilliger, professional, naasten, ex-cliënt, cliënt, etc) en ook niet tussen type ervaringskennis.

Dit project begint de inventarisatie met een eerste operationalisering van de twee onderzoeksvragen van verkenning 1: We gaan in de onderzoeksgroep met ervaringsdeskundigen na welke ‘wijzen’ van betrokkenheid mogelijk kunnen zijn, en ook van welke bijdrages er sprake kan zijn; we operationaliseren de onderzoeksvragen. Vervolgens vindt een screening plaats van de projectverslagen. We doen dit met behulp van een door de onderzoeksgroep (met ervaringsdeskundigen) vooraf bepaalde topiclijst. Deze lijst wordt door de screening aangevuld of verfijnd. De topiclijst gebruiken we vervolgens om alle projectleiders kort telefonisch te bevragen. Ook wordt er een vragenlijst afgenomen bij alle medewerkers (ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen). De vragenlijst wordt opgesteld aan de hand van de geoperationaliseerde onderzoeksvragen en wordt digitaal afgenomen bij alle nog lopende projecten (en zoveel mogelijk bij de reeds afgesloten projecten) .

Verkenning 2
In verkenning 2 worden zowel de onderzoeksvragen behorend bij verkenning 1 onderzocht, als die bij verkenning 2.

Alle 39 projectleiders worden uitvoerig geïnterviewd over de drie onderzoeksvragen van verkenning 2. Zo mogelijk vindt dit plaats in een groepsinterview met de medewerkers van het project. De interviews worden voor een deel afgenomen door ervaringsdeskundigen uit het onderzoeksteam. Ook vindt er een werkbezoek plaats aan het project waarin observaties worden gedaan. Bij de kleinschalige projecten wordt verder dezelfde vragenlijst afgenomen als die uit verkenning 1.

De verzamelde gegevens worden ingebracht in vier projectoverstijgende focusgroepen/workshops voor ervaringsdeskundige medewerkers/projectleiders van de kleinschalige initiatieven.

De resultaten van beide verkenningen worden in samenhang gepresenteerd in een factsheet en in een full-color boekje waarin resultaten worden ondersteund met beeldmateriaal en tekeningen. Het boekje bevat adviezen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in nieuwe projecten.

Bron: zonmw.nl

 

Dit bericht is 2678 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail