Minister De Jonge stuur Kamer een brief over multiproblematiek in instellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

20 november 2019 – Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over wijze waarop medewerkers van zorginstellingen ondersteund worden bij de deskundigheidsbevordering over multiproblematiek bij cliënten binnen de wettelijke kaders van de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ;

In uw brief van 9 oktober 2019 (kenmerk 165291.06.1u) vraagt u om een nadere toelichting op de wijze waarop medewerkers van zorginstellingen ondersteund worden bij de deskundigheidsbevordering over multiproblematiek bij cliënten. In het bijzonder vraagt u om informatie hoe instellingen bij cliënten met multiproblematiek in de toekomst zullen omgaan met de verschillende wettelijke kaders voor gedwongen zorg. Kiezen instellingen voor het toepassen van één wettelijk regime voor al hun cliënten dan wel voor toepassing van het wettelijk kader dat past bij de voorliggende problematiek van de specifieke cliënt?

Startpunt is te allen tijde de zorgbehoefte van de cliënt, ook bij multiproblematiek. Zoals ik bij de behandeling van de Wet zorg en dwang (Wzd) in uw Kamer heb beargumenteerd, geldt dat de voorliggende problematiek van de cliënt bepalend is of de Wzd hier van toepassing is, of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De cliënt en zijn of haar zorgbehoefte staan daarbij centraal, niet de instelling.

Indien een cliënt bijvoorbeeld naast zijn verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek – waarop de Wzd van toepassing is – ook een psychische stoornis heeft of ontwikkelt, kan deze vaak worden behandeld vanuit de instelling waar iemand al lang verblijft. In dat geval zal de Wzd van toepassing blijven. Mocht de psychische stoornis op een gegeven moment centraal komen te staan in de problematiek en daarmee voorliggend worden, dan dient het regime van de Wvggz te gaan gelden. Meestal zal de cliënt in dat geval ook beter af zijn als hij voor behandeling naar een GGZ-instelling wordt overgeplaatst.

In uw brief refereerde u al aan de activiteiten in het kader van het programma Volwaardig Leven, gericht op de gehele gehandicaptenzorg. Over de voortgang en activiteiten van dat programma heb ik u eerder nader geïnformeerd. Naast het programma Volwaardig Leven is er een specifiek traject gericht op de implementatie van de Wzd en Wvggz, waarin ook thema’s als het grensvlak tussen Wvggz en Wzd bij multiproblematiek aan de orde komen. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een handreiking, waarin handvatten zijn opgenomen ten aanzien van de samenloop, multiproblematiek en de doorgeleidingsmogelijkheden tussen de beide wetten.

Deze handreiking komt binnenkort beschikbaar op www.dwangindezorg.nl. Op deze website treft u ook het schema ‘twee regimes in één instelling’ aan. Hierin staat aan welke vereisten een zorginstelling zorginhoudelijk minimaal moet voldoen bij de uitvoering van de Wvggz en de Wzd naast elkaar. Verder kunnen zorgaanbieders en zorgverleners met nadere vragen over deze en andere onderwerpen rondom de implementatie van beide wetten terecht bij de helpdesk die aan voornoemde website is gekoppeld.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Hugo de Jonge

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2483 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail