Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass

Facebooktwitterlinkedinmail

15 oktober 2021 –  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft ggz-aanbieder Compass onder verscherpt toezicht gesteld. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De inspectie vindt handhaven in de vorm van verscherpt toezicht nodig omdat er onder meer zorgen zijn over de geboden kwaliteit en continuïteit van zorg.

Dit is er aan de hand
In april 2021 besloot de inspectie onderzoek te doen naar de governance, liquiditeit en kwaliteit van zorg bij Compass. Aanleiding was een melding dat de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van Compass hun functie had opgezegd. De uitkomsten van dit onderzoek en de voorwaarden die de inspectie aan de zorgaanbieder stelden zijn opgenomen in een op 30 juni 2021 gepubliceerd briefrapport. Zo moest de zorgaanbieder binnen één maand een voltallige RvC benoemen en de jaarrekening van 2020 aan hen voorleggen voordat deze getekend werd. Sinds juli van dit jaar intensiveerde de inspectie het toezicht omdat de voortgangsrapportage van Compass niet voldeed aan de gestelde voorwaarden. Hierbij richtte de inspectie zich ook op de liquiditeitsontwikkeling en de kwaliteit van de zorgdossiers.

Verscherpt toezicht
De inspectie vindt dat er te weinig voortgang is in het zekerstellen van continuïteit in het intern toezicht. Continuïteit in het vereiste interne toezicht is onder meer van groot belang omdat belangenverstrengeling een risico is en onzekerheid bestaat over de rechtmatigheid van declaraties. Daarnaast zijn er liquiditeitsrisico’s die het voortbestaan, van Compass onder druk zetten. De inspectie ziet dusdanige risico’s voor de continuïteit van de zorg, dat handhaving in de vorm van verscherpt toezicht aan de orde is.

De inspectie legt Compass tijdens het verscherpt toezicht een aantal maatregelen op. Zo moet de bestuurder onder meer het interne toezicht zeker stellen. Zolang dit niet het geval is neemt de bestuurder geen besluiten die de normale bedrijfsvoering overstijgen. Ook moet de bestuurder de inspectie maandelijks rapporteren over de liquiditeitsprognose.

Hoe nu verder
De inspectie volgt tijdens het verscherpt toezicht van drie maanden de voortgang van de te nemen verbetermaatregelen. Als Compass niet binnen drie maanden de nodige maatregelen heeft genomen kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten

Bron: igj.nl 

Dit bericht is 2134 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail