Zorgakkoord: grote stap in goede richting voor ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

zorgakkoord
Een aantal knelpunten voor cliënten moet nog worden opgelost

Het Landelijk Platform GGz is vooral positief over een aantal hoofdpunten in het zorgakkoord dat het kabinet woensdag 24 april heeft gesloten met werkgevers en werknemers in de zorg. Het akkoord biedt voor de ggz duidelijke verbeteringen in vergelijking met het regeerakkoord. Het is wel vreemd dat er in het akkoord veel zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt zonder betrokkenheid van patiëntenkoepels. Het Landelijk Platform GGz constateert ook dat er nog een belangrijk aantal knelpunten bij de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg opgelost moet worden.

Budget jeugd-ggz geoormerkt
De bezuinigingen bij de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten worden deels teruggedraaid. Bovendien krijgen gemeenten een geoormerkt budget voor de uitvoering van de jeugd-ggz. Dit is een positieve ontwikkeling in vergelijking met het regeerakkoord. Het LPGGz vindt echter dat de overheveling van de jeugd-ggz geheel van tafel moet en pleit ervoor om de geneeskundige behandeling van kinderen en jongeren in het zorgdomein te houden. Gemeenten kunnen verantwoordelijk worden voor de overige jeugdhulp en de regie krijgen wanneer sprake is van gemengde problematiek. Zo wordt er niet getornd aan het verzekerd recht van kinderen en jongeren. Ook ontstaan er geen nieuwe schotten en besparen we veel tijd en geld dat nu met de stelselwijziging gemoeid is.

Extramuralisering zzp 3 van de baan
Heel opgelucht zijn we over de nieuwe afspraken rond extramuralisering. De extramuralisering van ggz-cliënten met een zzp 3 gaat niet door. Daarnaast blijft de zorg voor mensen met een licht verstandelijke handicap en (zware) gedragsproblemen onder de kern-AWBZ vallen. Daarmee is het mogelijk dat mensen die echt een beschermde woonomgeving nodig hebben daarop kunnen rekenen. Ten aanzien van de overheveling van alle langdurende verblijfszorg-ggz naar de Zorgverzekeringswet blijft het LPGGz kritisch. Veel vragen zijn nog onbeantwoord.
Wat is het gevaar van risicoselectie door zorgverzekeraars? Hoe blijft de kwaliteit van leven voor de langdurige zorg gewaarborgd? Wat betekent dit voor dagbesteding en begeleiding van cliënten binnen instellingen? Vervalt de mogelijkheid van een PGB? Hoe gaat het verder met de medezeggenschap? Waar cliënten zeer langdurig aangewezen zijn op verblijf binnen een instelling, ligt financiering via de AWBZ volgens het LPGGz vooralsnog het meest voor de hand. Zij hebben, net als andere groepen die in de kern-AWBZ blijven, primair behoefte aan een beschermde woonomgeving en ondersteuning bij kwaliteit van leven.

Dagbesteding en persoonlijke verzorging behouden
Een ander belangrijk positief punt in het zorgakkoord is dat in 2014 dagbesteding en persoonlijke verzorging in de AWBZ behouden blijven. Daarmee is een cruciale fout in het regeerakkoord rechtgezet. Het LPGGz maakt zich wel zorgen over de prijs die hiervoor betaald moet worden. De tariefskorting op het PGB is ongewenst, de rek in die tarieven is eruit. Daarnaast is sprake van een forse korting in de contracteerruimte voor zorg-in-natura.
Er is nog grote onzekerheid hoe die kortingen zullen worden ingevuld en welke pijn cliënten daarvan zullen ondervinden.

Het LPGGz zal komende weken en maanden de hier genoemde vragen en knelpunten inbrengen in het overleg over de verdere invulling van het zorgakkoord.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 6803 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail