ZonMw stimuleert suïcidepreventie

Facebooktwitterlinkedinmail

suicidepreventie_vvg-nieuws.jpg.jpg.html

10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag en op die dag wordt over de hele wereld aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Nederland is een van de weinige landen met een nationaal implementatieplan voor preventie van suïcidaal gedrag. Dit is een van de initiatieven die ZonMw stimuleert op het gebied van suïcidepreventie.

Effectieve online zelfhulp

In Nederland denken ongeveer 300.000 volwassenen weleens aan zelfdoding. Veel mensen zoeken geen hulp, bijvoorbeeld uit schaamte of omdat ze denken dat ze niet geholpen kunnen worden. Het kan dan prettig zijn om zelf informatie en/of hulp via het internet te zoeken. Om zoveel mogelijk mensen met suïcidale gedachten te kunnen bereiken, heeft de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in 2012 een online zelfhulpcursus ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld om gedachten aan zelfdoding beter onder controle te krijgen. De cursus is effectief vergeleken met standaardzorg. Bovendien is hij kosteneffectief. Via 113online.nl is de cursus beschikbaar.

Landelijke implementatie richtlijn

Huisartsen, SEH-artsen, verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en psychotherapeuten hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met suïcidaal gedrag. Goede zorg, volgens de laatste stand van kennis, met de juiste interventies en de juiste attitude is nu onvoldoende geïntegreerd in het huidige professioneel handelen. Het Trimbos-instituut implementeert samen met andere partijen de landelijke multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag met een subsidie van ZonMw. De richtlijn biedt professionals aanknopingspunten en aanbevelingen om in hun werk goede en zorgvuldige hulp te bieden aan cliënten met suïcidale gedachten, ook in asielzoekerscentra. De activiteiten in dit plan zijn gericht op het verspreiden van educatieve producten, het trainen van zorgprofessionals en het maken van ketenafspraken. Bij de uitvoering zijn relevante beroepsverenigingen, cliëntorganisaties (Ivonne van de Venstichting en Landelijk Platform GGz) en 113Online betrokken. De ministeries van VWS en van Veiligheid en Justitie maken deze landelijke implementatie mogelijk.

Sleutelfiguren worden ‘gatekeepers’

Schoolmentoren, thuiszorgmedewerkers, wijkagenten of huisartsen worden getraind om wanhoop en suïcidaliteit beter te herkennen, om mensen goed te kunnen motiveren om hulp te zoeken en hen te ondersteunen om die hulp daadwerkelijk te vinden. Zij worden ‘gatekeepers’. Momenteel onderzoekt de VU de effecten van deze training voor sleutelfiguren (huisarts, wijkagent, etc.) op het tijdig signaleren van suïcidaal gedrag. Doel is om de praktijk handvatten te bieden voor het tijdig herkennen van personen met verhoogd risico op suïcide. En om mensen door te sturen voor professionele behandeling.

Suïcidepreventie

De WHO stelt dat elk jaar meer dan 800.000 mensen sterven door zelfmoord; dit betekent dat elke 40 seconde iemand zelfmoord pleegt (cijfers uit 2012). In Nederland sterven 1600 mensen per jaar door suïcide. Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. De WHO heeft een 1e rapport uitgebracht waarin de organisatie oproept voor gecoördineerde actie om het aantal suïcides wereldwijd te doen dalen. Want veel landen hebben geen helder beleid voor suïcidepreventie. De WHO zegt: “… effectieve maatregelen kunnen genomen worden, zelfs als men begint op lokaal niveau en op kleine schaal.”

Meer informatie

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 2358 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail