Week v/d Psychiatrie 2014: Betekenis geven aan ‘eigen regie’ & ‘eigen kracht’

Facebooktwitterlinkedinmail

week van de psychiatrie

De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 24 tot en met 30 maart 2014 de 40e Week van de Psychiatrie. De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 24 maart 2014. In het ‘basisdocument’ vindt u nadere informatie over de komen Week van de Psychiatrie.

Tijdens de Week is er aandacht voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid. Verder aan te duiden als mensen met psychische problematiek. Op de website www.weekvandepsychiatrie.nl komt in de aanloop naar de Week een actueel overzicht van alle activiteiten en wordt tevens achtergrondinformatie aangeboden.

De titel van de Week van de Psychiatrie 2014 is ‘Baas in eigen leven?!’ en heeft als uitgangspunt dat mensen met psychische problematiek zoveel mogelijk de regie moeten kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Dit sluit aan bij alle veranderingen in de GGz en daarbuiten: het wonen in de wijk, de eigen verantwoordelijkheid, het (meer) uitgaan van eigen kracht. De participatiesamenleving – verkozen tot Woord van het jaar 2013 – is een term die vaak bezuinigingsmaatregelen lijkt te rechtvaardigen. Ook ‘eigen regie’ is een begrip dat soms misbruikt wordt voor beleidsdoelen. Een kwalijke zaak, omdat daarmee al snel voorbij wordt gegaan aan de essentie: de eigen kracht die ieder mens in zich heeft, en die op de juiste manier aangeboord moet worden. Zodat iemand de ruimte heeft om zich te ontwikkelen en tot bloei te kunnen komen. Dat vereist een individuele aanpak, passend bij iemands eigenheid.

Wat kunnen mensen met psychische problemen zelf doen om (weer) baas over hun leven te worden? Wat kunnen zij zelf doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en rol(len) op te pakken en als volwaardig burger mee te tellen? Herstellen doe je in principe zelf, maar veelal in samenwerking met anderen. Welke faciliterende rol kunnen of moeten anderen daarbij spelen – familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars? De Week van de Psychiatrie 2014 richt zich daarom uitdrukkelijk ook op díe groepen.

Over het thema

De termen eigen regie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid worden vaak door elkaar gebruikt. Dit kan leiden tot verwarring en onduidelijkheid. Eigen regie gaat uit van wat iemand wil met zijn leven. Eigen regie sluit aan bij iemands persoonlijke wensen en mogelijkheden, en bij zijn specifieke eigenheid. Eigen kracht gaat over de mogelijkheden die iemand heeft om zijn leven zelf in te vullen, samen met het eigen netwerk. Eigen kracht sluit idealiter aan op eigen regie, omdat het dan ook intrinsieke vaardigheden en waarden betreft. Een man van 24 kan, met ondersteuning van zijn ouders die hem dagelijks bezoeken, zelfstandig blijven wonen. Maar als zijn ouders hem betuttelen en hij het eigenlijk liever anders zou willen, is er geen sprake van échte ‘eigen kracht’. Laat staan van ‘eigen regie’.

Wat iemand wil, is ruimer dan waartoe iemand zelf, samen met zijn netwerk, in staat is. Om eigen regie te kunnen voeren moet er wel een beroep gedaan worden op de eigen kracht. Wanneer echter alleen uitgegaan wordt van iemands eigen kracht loopt men het risico voorbij te gaan aan wat iemand wil. Eigen regie is dus iets anders dan het zelf regelen en organiseren van het invullen van het eigen leven. Eigen verantwoordelijkheid gaat over de vraag wat iemand zelf moet doen. In de volksmond betekent dit vaak dat je alles wat je zelf kunt, ook zelf moet doen. Dit misverstand kan leiden tot het afschuiven van de (gezamenlijke) verantwoordelijkheden. Eigen regie voeren over het eigen leven kan betekenen dat je juist het regelen van zaken uit handen geeft om een normaal leven te kunnen leiden. Eigen regie kan niet zonder de vraag te stellen wat iemand zelf moet doen, maar eigen regie is een ruimer begrip dan eigen verantwoordelijkheid. Eigen regie gaat dus over de vraag: wat wil ik met mijn leven? Eigen kracht gaat over: wat kan ik? En eigen verantwoordelijkheid gaat over de vraag: wat moet ik zelf doen? Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid volgen de eigen regie. Eigen regie hoort het uitgangspunt van beleid te zijn.

Lees meer over eigen regie, in het basisdocument Week van de Psychiatrie 2014 (klik hier om deze te downloaden).

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je doen in de Week van de Psychiatrie?

De landelijke werkgroep Week van de Psychiatrie kiest elk jaar een thema op basis van geluiden uit de samenleving en vanuit cliëntenorganisaties in de GGz (geestelijke gezondheidszorg), Vz (verslavingszorg) en MO (maatschappelijke opvang).
Ook dit jaar is gekozen voor een ‘breed’ thema. Dit betekent dat je als cliëntenraad, regionale organisatie, instelling of samenwerkingsverband het thema zelf kunt oppakken en praktisch kunt invullen.

Voorbeelden van de soort activiteit die je kunt ondernemen tijdens de Week van de Psychiatrie worden in de aanloop naar de Week op onze website geplaatst. Graag vernemen we welke ideeën er bestaan over het thema en welke activiteiten worden georganiseerd zodat we deze op onze website kunnen plaatsen.

Neem contact op met werkgroepwvdp@gmail.com.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 3992 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail