Vragen en antwoorden over veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg

Facebooktwitterlinkedinmail

vraag

Rijksoverheid.nl heeft nieuwe veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de hervormingen in de GGZ gepubliceerd.

Ik woon in een beschermde woonvorm. Kan ik daarnaast ook andere Wmo voorzieningen gebruiken?
Ja, dat kan. Als u het nodig heeft, kunt u bijvoorbeeld een scootmobiel krijgen.

Ik maak gebruik van beschermd wonen. Wie betaalt de geneeskundige behandeling?

Net als nu vergoedt de Zorgverzekeringswet uw geneeskundige behandeling. U betaalt daarvoor een verzekeringspremie. In de Zorgverzekeringswet geldt wel een verplicht eigen risico. In 2014 is het verplicht eigen risico € 360. Dat betekent dat u de eerste € 360 euro voor zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Ik maak gebruik van beschermd wonen. Bij wie moet ik zijn voor de dagbesteding?

Bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning die bij u past. Als u dagbesteding nodig heeft, moet de gemeente dat aanbieden.

Ik maak gebruik van beschermd wonen. Kan ik ook ambulante begeleiding en/of dagbesteding krijgen?’

Uw gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning die bij u past. Begeleiding is volgens de wet onderdeel van beschermd wonen. En als u dagbesteding nodig heeft, moet de gemeente dat aanbieden.

Kunnen gemeenten voor ambulante begeleiding en/of dagbesteding een eigen bijdrage vragen?
Ja, dat kan. Of uw gemeente een eigen bijdrage vraagt, staat in de gemeentelijke verordening. Alleen voor cliëntondersteuning mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen. Cliëntondersteuning is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Kunnen gemeenten voor de inloopvoorziening ggz een eigen bijdrage vragen?

Ja, dat kan. Of uw gemeente een eigen bijdrage vraagt, staat in de gemeentelijke verordening. Alleen voor cliëntondersteuning mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen. Cliëntondersteuning is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Kunnen gemeenten voor kortdurend verblijf een eigen bijdrage vragen?

Ja, dat kan. Of uw gemeente een eigen bijdrage vraagt, staat in de gemeentelijke verordening. Alleen voor cliëntondersteuning mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen. Cliëntondersteuning is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Kunnen gemeenten voor beschermd wonen een eigen bijdrage vragen?

Ja, dat kan. Of uw gemeente een eigen bijdrage vraagt, staat in de gemeentelijke verordening. Voor beschermd wonen geldt wel dat de cliënt altijd genoeg zak- en kleedgeld en geld voor de zorgverzekeringspremie moet overhouden. Hoeveel geld dat is, staat in de Wet werk en bijstand.

Hoe krijg ik een plek in het beschermd wonen als ik uit een kliniek of forensische zorg kom?
U moet zich melden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt dan samen met u wat u nodig heeft. Uw hulpverleners kunnen u daarbij helpen. Beschermd wonen is landelijk toegankelijk. U kunt dus om beschermd wonen vragen bij een andere gemeente dan de gemeente waar u op dat moment woont.

Wat is de overgangsregeling voor ambulante begeleiding en dagbesteding?

Zolang uw indicatie geldig is, houdt u recht op zorg volgens de voorwaarden van de AWBZ. Deze regeling geldt maximaal 1 jaar. Dat is dus tot 31 december 2015. Het indicatiebesluit is leidend, niet de feitelijke zorg. Dat betekent dat de gemeente uw zorg anders mag vormgeven. En dat het niet zeker is dat u uw eigen begeleider houdt.

Wat is de overgangsregeling voor beschermd wonen?

Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van vijf jaar. Of korter als uw indicatie eerder eindigt. U heeft dan recht op beschermd wonen volgens de voorwaarden van de AWBZ.

Ik woon nu beschermd bij een instelling voor gehandicaptenzorg, maar ik heb een indicatie voor de ggz. Kan ik hier blijven wonen?
Waarschijnlijk wel. U heeft een ‘sectorvreemde’ plek. Dat betekent dat u een indicatie heeft voor een ander soort zorginstelling (geestelijke gezondheidszorg) dan waar u nu woont (gehandicaptenzorg). Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning die bij u past. De gemeente moet u beschermd wonen aanbieden. Maar dat betekent niet automatisch dat u op dezelfde locatie kunt blijven wonen. Het ministerie van VWS heeft de wethouders wel gevraagd om mensen met een ‘sectorvreemde’ plek te laten blijven wonen waar ze wonen. Voor zover VWS weet, zijn er geen gemeenten die het anders willen doen.

Wij hebben een cliënt met een ZZP GGZ-C indicatie waarop alleen ambulante functies worden geleverd. Vragen we deze prestaties aan bij de centrumgemeente waar hij voor verblijf (dat hij dus niet gebruikt) een aanvraag zouden doen, of vragen we de ambulante functies aan bij de gemeente waar hij is ingeschreven?
Dat hangt er vanaf of deze cliënt behoefte heeft aan een beschermende woonomgeving of aan ambulante begeleiding. Als hij behoefte heeft aan een beschermende woonomgeving kan hij zich wenden tot de centrumgemeente. De cliënt kan namelijk richting de centrumgemeente zijn overgangsrecht van 5 jaar vanwege de ZZP GGZ-C indicatie doen gelden. De centrumgemeente heeft voor deze cliënt ook geld gekregen. Als de cliënt echter alleen behoefte heeft aan ambulante begeleiding, kan hij zich melden bij de gemeente van inschrijving. Als uit onderzoek van de gemeente blijkt dat die behoefte er ook is, dan moet die gemeente dat leveren.

Hoe zit het met de kapitaallasten voor beschermd wonen?

Gemeenten krijgen het budget ggz-C 2015. Hierin zit ongeveer 50% van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). Dat percentage loopt de komende jaren op, tot 100% vanaf 2018. Het budget voor gemeenten stijgt de komende jaren dus nog.
Instellingen die ggz-C leveren, hebben bij de invoering van de NHC-methodiek een garantie gekregen. Namelijk dat de vergoeding voor kapitaallasten op basis van oude regelingen geleidelijk wordt afgebouwd. Deze toezegging geldt tot en met 2017. Dat betekent dat deze verplichting van de rijksoverheid gewoon blijft bestaan. Daarom wordt het budget hiervoor niet overgeheveld naar gemeenten.

Ik krijg momenteel een hoop verschillende signalen over de kapitaalslasten voor de RIBW
De één roept 50% van de nhc is overgegaan en de rest (voor ons met name de plaatsencomponent) blijft ‘in de rekenstaat/via subsidie’. De ander roept dat alle kapitaalslasten nog op de plank liggen in den haag. Hoe loopt dit nu en hoe wordt eea gecommuniceerd naar gemeenten?
In het budget GGZ-C 2015 zit circa 50%, dat percentage loopt de komende jaren op, tot 100% vanaf 2018. Over kapitaallasten zzp c komen snel Q en As op de sites.

Hoe gaan we om met cliënten met ZZP GGZ-B indicaties die in een RIBW setting ZZP GGZ-C geleverd krijgen?
Het gaat hier waarschijnlijk om een cliënt die ZZP GGZ-B als indicatie heeft en dat door het Zorgkantoor heeft laten omzetten in ZZP GGZ-C. Als die RIBW ook een toelating heeft als behandelsetting, dan kan de cliënt daar blijven zitten vanaf 2015. De zorg wordt dan vanaf 1 januari 2015 (afhankelijk van de verblijfsduur) bekostigd vanuit Zvw of Wlz. Als de RIBW de noodzakelijke

toelating niet heeft, dan zal de instelling die toelating moeten aanvragen of zal de cliënt een andere indicatie moeten aanvragen bij het CIZ.

Zal de transitie van een deel van de langdurige ggz naar de Zvw o.b.v. een marktaandeel per verzekeraar over gaan, of zal per cliënt gekeken worden waar deze per 1/1/2015 verzekerd is?
Voor de langdurige intramurale ggz wordt een totaalbudget overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw, dus geen budget per verzekeraar. Zorgverzekeraars ontvangen voor deze zorg een vereveningsbijdrage via het risicovereveningsmodel, op basis van de kenmerken van hun verzekerden.

Aan welk kader zijn de middelen kortdurend verblijf ggz toegevoegd?

Kortdurend verblijf wordt per 2015 gedecentraliseerd naar de Wmo 2015. Een financiële toelichting is te vinden op http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/internetbericht-verdeling- macrobudget-wmo-2015-mei-2014-aanvullende-toelichting-bij-d

Wat zijn de consequenties van het overhevelen van het budget Inloop van centrumgemeenten naar deelgemeenten en welk bedrag (of %) van de € 51 mln is beschikbaar voor opvanginstellingen?
Er gaat ca 4 mln naar de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang en het restant komt in het sociaal deelfonds.

In 2015 wordt de 4 mln in de DU MO op historische basis verdeeld (obv een uitvraag onder opvanginstellingen). Vanaf 2016 wordt de 4 mln objectief verdeeld over de 43 centrumgemeenten volgens de objectieve verdeelsleutel DU MO.
In 2015 wordt de
47 mln historisch verdeeld door middel van een opslag over het naturadeel van begeleiding. Vanaf 2016 wordt de 47 mln objectief verdeeld over alle gemeenten volgens de nieuwe objectieve Wmo-verdeelsleutel (binnen sociaal deelfonds). De 43 centrumgemeenten delen hier dus ook in mee (maar dan niet vanuit hun rol als centrumgemeente)

Wat zijn de consequenties van de motie Dijkstra/Bergkamp?

Intramurale zorg gericht op behandeling en herstel valt vanaf 1 januari 2015 gedurende de eerste drie jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na een aaneengesloten verblijf van drie jaar in een psychiatrische kliniek valt deze zorg niet meer onder de Zvw. Cliënten gaan dan over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor is een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. Gevolg van deze motie Dijkstra/Bergkamp is dat deze voorwaarde van drie jaar aaneengesloten verblijf om toegang te krijgen tot de Wlz níet geldt voor bestaande cliënten met een geldige ZZP GGZ-B-indicatie. Als zij op 31 december 2014 in een psychiatrische kliniek verblijven, gaan ze automatisch over naar de Wlz.

Wij leveren nu zorg aan ZZP GGZ-C cliënten inclusief dagbesteding. Zit dat dagbestedingsbudget bij centrumgemeenten (conform verdeling beschermd wonen) of bij de regiogemeenten (conform decentralisatie ambulante begeleiding)?
De volledige budgetten ZZP GGZ-C gaan naar de centrumgemeenten. Dus ook het dagbestedingsbudget.

Is bekend wanneer over de inhoudelijke criteria WLZ uitsluitsel valt te verwachten? Gezien het feit dat CIZ momenteel indiceert t/m 31-12-2014 is het van belang dat tijdig bekend is of een ZZP-C naar de Wlz dan wel de gemeente gaat.
Geprobeerd wordt om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bieden over toegang tot de Wlz voor ggz- cliënten op basis van inhoudelijke criteria. Toegang tot de Wlz per 1 januari 2015 op basis van inhoudelijke criteria is echter uitgesloten. Alle cliënten met een ZZP GGZ-C zullen vanaf die datum worden ondersteund vanuit het gemeentelijk domein (Wmo 2015).page3image27144 page3image27304

Wat is ongeveer het kortingspercentage waarmee de gemeenten te maken krijgen voor de Wmo- zorg, zowel specifiek voor ambulante begeleiding/dagbesteding als voor het beschermd wonen (ZZP C)?

Het kortingspercentage begeleiding was ten opzichte van het Regeerakkoord reeds verminderd tot 6% (een korting van € 200 miljoen op een grondslag van € 3,3 miljard, waaronder de huidige extramurale AWBZ-functie persoonlijke verzorging). Op basis van de huidige grondslag begeleiding die overgaat naar de Wmo 2015 is het kortingspercentage op begeleiding nu circa 11% (een korting van € 200 miljoen op een grondslag van € 1,9 miljard). Het budget beschermd wonen wordt zonder budgettaire korting overgeheveld.

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 2709 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail