Verlofregelingen en de Zorgverzekeringswet GGz

Facebooktwitterlinkedinmail
GGZ Nederland

Uit binnengekomen vragen, zowel bij GGZ Nederland als bij het LPGGz en zorgverzekeraars, blijken er bij sommige zorgaanbieders en bij opgenomen patiënten misverstanden te bestaan rond de verlofregeling. Patiënten melden dat zij niet op de door hen gewenste dagen naar huis en/of met vakantie mogen gaan. Verduidelijking van afspraken en heldere communicatie kan dit misverstand uit de wereld helpen.

Voor vrijwillig klinisch opgenomen patiënten geldt dat zij ten alle tijde de instelling moeten kunnen verlaten, zolang de afwezigheid niet in strijd is met de gezamenlijk overeengekomen afspraken in het behandelplan. Als de behandelaar wil afwijken van het behandelplan, kan dat in principe alleen als de patiënt (of de wettelijk vertegenwoordiger) daarmee instemt. Dit geldt voor alle vormen van behandeling die door de zorgverzekeraar in het kader van de Zorgverzekeringswet worden betaald. Gezien het belang van het onderhouden van het contact van de patiënt met zijn sociale netwerk en/of de stapsgewijze terugkeer van de patiënt naar de thuissituatie moeten er derhalve zwaarwegende, behandelinhoudelijke redenen zijn om een verzoek van de patiënt om de instelling te verlaten niet te honoreren.

Voor patiënten die gedwongen zijn opgenomen, bijvoorbeeld in het kader van de Wet BOPZ, heeft de zorgaanbieder een andere verantwoordelijkheid. Ook in die situatie kan een verzoek van de patiënt om de instelling te verlaten uitsluitend met redenen omkleed worden afgewezen. In beide geschetste situaties kan het voor de patiënt betekenisvol zijn om hem/haar attent te maken op de mogelijkheden van de patiëntvertrouwenspersoon, de interne klachtenprocedure en/of het opnemen van contact met zijn/haar zorgverzekeraar.

 

Dit bericht is 6122 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail