Reactie BGZJ op derde rapportage transitiecommissie stelselherziening jeugd

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd02

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC ondersteunen bevindingen 3e rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd
Veilige transitie vraagt om extra maatregelen en overgangstermijn

Wordt de huidige aanpak niet losgelaten, dan kan de jeugdzorg niet op een verantwoorde wijze worden overgeheveld naar de gemeenten per 1 januari 2015. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in haar derde voortgangsrapportage. Op teveel cruciale punten is de vertraging inmiddels te groot. De TSJ stelt voor het huidige transitieplan en bijbehorend ‘spoorboekje’ te laten varen en op basis van de specifieke situatie per regio de minimale voorwaarden vast te stellen voor een verantwoorde transitie. De TSJ ziet als rol voor de door de staatssecretaris voorgestelde Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) om zorgaanbieders, gemeenten en regio’s ondersteunen bij het beheersen van risico’s en het voorkomen van calamiteiten .

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC ondersteunen dit. Zij vinden het in de urgente situatie die nu is ontstaan bovendien onontkoombaar om tot concrete afspraken te komen over een overgangsperiode van drie jaar waarin de TAJ erop toeziet dat de noodzakelijke zorg voor kinderen gegarandeerd beschikbaar is. Het gaat dan om de gehele huidige zorg voor jeugd, inclusief de jeugdbescherming en jeugdreclassering, en in het bijzonder om de zorg voor zes extra kwetsbare doelgroepen voor wie tot nu toe onvoldoende duidelijk is hoe hun zorg na 1 januari 2015 geregeld is. Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC hebben deze doelgroepen en de voor hen noodzakelijke maatregelen beschreven in het plan ‘Continuïteit van zorg voor jeugd 2015-2017’. Kinderombudsman Marc Dullaert heeft in februari op het belang van dit plan gewezen.

Dit bericht is 2581 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail