Overheveling jeugdzorg dure ingreep, alternatief is mogelijk

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd

De kosten van overheveling van de landelijk en provinciaal georganiseerde jeugdzorg naar gemeenten kunnen fors oplopen. Een quickscan gehouden door de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) laat zien dat ze in totaal kunnen oplopen tot 1 miljard euro. Voor de ggz-zorg is de verwachting dat de kosten 200 miljoen euro bedragen.

De quickscan is uitgezet onder aangesloten zorgaanbieders van GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedische Behandelcentra. Deze organisaties trekken samen op onder de naam BGZJ.

Forse omzetdaling

De aanbieders van gespecialiseerde zorg voor jeugdigen verwachten dat hen door het teruglopende budget van gemeenten forse omzetverliezen staan te wachten. Wanneer de voorgenomen Jeugdwet in 2015 in werking treed, is er naar verwachting gemiddeld 19% daling van de omzet, met uitschieters tot 30% minder. Voor de leden van GGZ Nederland is de inschatting op basis van de quickscan, dat er in 2015 een omzetdaling is van 120 miljoen euro. Dit omzetverlies zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor de personele bezetting.

Momenteel kost de totale jeugdzorg ongeveer 3,5 miljard euro. Daarvan wordt ongeveer 20% (650 miljoen euro) aan gespecialiseerde jeugd-ggz besteed.

Alternatief

GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stellen voor om een Bestuurlijk Akkoord jeugd-ggz te sluiten met de staatssecretaris van VWS, in navolging van het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ. Het akkoord jeugd-ggz is een antwoord op de noodzaak om jeugd-ggz toegankelijk te houden voor kinderen met een psychische stoornis, om doelmatigheid te vergroten, de kwaliteit te waarborgen en om de samenwerking met andere sectoren, zoals jeugdzorg, onderwijs en politie, in het gemeentelijk en regionale domein te kunnen verbeteren. Tegelijkertijd blijft de jeugd-ggz onderdeel uitmaken van de hele ggz en curatieve zorg, waardoor rechtstreekse doorverwijzing binnen de medische keten mogelijk blijft, het recht op zorg blijft bestaan en de specialistische kennis blijft behouden.

Het Bestuurlijk Akkoord jeugd-ggz volgt inhoudelijk de lijn van het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ, dat inzet op beperking van de groei. Onontbeerlijk zijn daarvoor goede diagnostisering en tijdige behandeling op de juiste plek. Lichte problematiek kan, zoals ook voor ggz voor volwassenen is afgesproken, behandeld worden in de basis-ggz (eerstelijn), tegelijkertijd blijft de expertise en de toegankelijkheid van de specialistische ggz (tweedelijn) beschikbaar voor gevallen waar dat echt nodig is. Ook maakt de inzet op ambulantisering, verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerstelijn en de ontwikkeling van een basis-ggz voor kinderen het mogelijk om de gewenste bezuiniging van 7,5% te realiseren.

Over de quickscan

De quickscan is uitgezet onder alle relevante leden van organisaties die bij de BGZJ zijn aangesloten. Voor GGZ Nederland ging het daarbij om 75 instellingen. De respons was hier 64%. Alle respondenten spraken hun grote zorgen uit over de manier waarop de transitie wordt ingezet en de over de aangekondigde bezuinigingen die veel groter zijn dan was aangekondigd. De resultaten zijn gedeeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Transitiecommissie Stelsel Jeugd (TSJ) en het ministerie van VWS. De Transitiecommissie gaf al aan dat de gemeenten van verkeerde cijfers uit lijken te gaan en pleit voor een meerjarig overgangsregime om frictiekosten te verlagen.

Dit bericht is 2625 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail