Oproep tot het indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail
geld

De eerste call van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz staat open. De call is een oproep aan relevante veldpartijen, zoals kennisinstituten, beroeps-en brancheorganisaties, patiënten- en familie-organisaties, om een projectvoorstel in te dienen voor een stoornis-specifieke zorgstandaard of een generieke module. Dat kan gezamenlijk en/of met cofinanciering. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 8 augustus 2014.

Oproep tot het indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage –
Programmalijn 1 & 2

Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van Geestelijke Gezondheidszorg in het gehele zorgcontinuüm (van huisartsenzorg, tot generalistische basis GGz tot gespecialiseerde GGz) te verbeteren door de (door) ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden zal GGz breed worden ingezet en gericht zijn op zowel kind- en jeugd, volwassenen als ouderen.

Het netwerk beoogt hierbij zoveel mogelijk relevante specifieke werkvelden (binnen de GGz), zoals de zorg voor verslaafden en verstandelijk gehandicapten te betrekken en zoekt hierbij aansluiting bij reeds bestaande organisaties. Om deze werkzaamheden een zowel inhoudelijk als procedureel beleidskader te geven is het Meerjarenprogramma 2014-2017 geschreven.

Om de doelstellingen (met daarbij behorende resultaten) van het meerjarenprogramma te realiseren, heeft het netwerk een drietal programmalijnen geformuleerd. Binnen deze 3 programmalijnen zullen er de komende 4 jaar onderwerpen geprioriteerd worden voor financiering. Deze prioritering is tot stand gekomen op basis van een analyse van de huidige stand van zaken en waardering op basis van de NHS criteria; conform de Regieraad.

Deze criteria houden rekening met, de ernst van ziektelast van psychische aandoeningen, de impact van psychische aandoeningen op het gezondheidszorgbudget en zorggebruik, het voorkomen (prevalentie) van psychische aandoeningen, aandacht voor beleid, sociale effecten en gelijkheid, patiëntveiligheid, beschikbaarheid van wetenschappelijke evidence, informatiebehoefte van professionals en variatie in zorg.

Onderstaand vindt u de randvoorwaarden- en een overzicht van de geprioriteerde onderwerpen per programmalijn waarop wij u uitnodigen om een aanvraag voor een financiële bijdrage in te dienen. De huidige call is gericht op projecten passend binnen programmalijn 1 (stoornis specifieke zorgstandaarden) en programmalijn 2 (generieke modules).

RANDVOORWAARDEN

Wie kan er aanvragen?
Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz nodigt relevante veldpartijen, zoals kennisinstituten, beroeps-en brancheorganisaties, patiënten- en familie (evt. nog naasten) organisaties etc. uit (gezamenlijk, dan wel met cofinanciering) een projectvoorstel in te dienen.

Inhoudelijke criteria
Kwaliteitsstandaarden zullen binnen het netwerk zoveel mogelijk modulair opgebouwd worden. Een kwaliteitsstandaard is de verzamelnaam van richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Zorgstandaarden (maar ook richtlijnen en meetinstrumenten) bevatten zowel stoornis specifieke modules als generieke modules die van toepassing kunnen zijn op de diagnostiek en behandeling van en zorg voor grotere groepen patiënten ongeacht hun psychische klachten, aandoening of stoornis.

De inhoudelijke criteria waarop het netwerk ingediende projectvoorstellen zal beoordelen zijn:

  • Passendheid binnen het meerjarenprogramma 2014-2017, hierbij dient u rekening te houden met het hierin inhoudelijk beschreven beleidskader. Hierbij wordt kwaliteitsontwikkeling beschreven via zorgstandaarden- en programmering met bijbehorende kwaliteitscyclus en model zorgstandaard. Zie ook het Meerjarenprogramma 2014-2017 en de Model GGz Zorgstandaard.
  • Eén van de uitgangspunten van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling is dat de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden ook worden opgenomen in het openbare Register van het Kwaliteitsinstituut dat is ondergebracht bij het Zorginstituut Nederland. U dient bij het indienen van uw projectvoorstel dus ook rekening te houden met deze criteria, zie ook het toetsingskader Kwaliteitsinstituut.

Hoe kunt u een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz?
U dient bij uw aanvraag voor een financiële bijdrage zich te houden aan het ‘format projectvoorstel’ aangeboden door het netwerk Kwaliteitsontwikkeling. Hier in worden minstens de volgende onderdelen opgenomen; Algemene gegevens, inhoud – probleemstelling, relevantie, relatie met andere projecten of initiatieven, doelstelling, verwachte resultaten, afbakening, risicoanalyse, plan van aanpak – projectfasering, werkplan, communicatie, projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden, expertise, diversiteit/participatie- en betrekking van cliënt en familie vertegenwoordigers en tot slot financiën – projectbegroting en cofinanciering. Het formulier dient digitaal te worden ingevuld. Meer informatie over het format projectvoorstel vindt u hier.

In het Meerjarenprogramma 2014-2017 wordt aangegeven dat het netwerk per te ontwikkelen kwaliteitsstandaard een bedrag beschikbaar zal stellen voor de inzet van patiënten- en familieorganisaties. De middelen zijn voor het organiseren van aanvullende activiteiten om een representatieve inbreng in het ontwikkeltraject mogelijk te maken. Denk hierbij aan achterbanraadplegingen, knelpuntenanalyses, focusgroepen, spiegelgesprekken en het bundelen van patiënten/familie ervaringen. Bij het indienen van de begroting voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard dient de indiener de kosten hiervoor op te nemen. Het betreft hierbij niet de participatie in de werkgroepen, adviesgroepen etc. Het is bedoeld ter ondersteuning van de patiënten- en familieorganisaties.

Ter onderbouwing dient de indiener aan te geven op welke wijze deze middelen worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is: De werkgroep voor de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard komt in de komende 18 maanden 8 keer bijeen. Voor 6 van de 8 bijeenkomsten is het van belang dat de patiëntvertegenwoordiger extra ruimte en mogelijkheden krijgt om in samenspraak met zijn achterban het voor te bereiden. Per bijeenkomst staat hiervoor circa 1000 euro gereserveerd voor huur ruimte, vacatiegelden, reis- en onkostenvergoeding. Om deze reden dient de indiener 6000 Euro budgetruimte voor de extra ondersteuning van patiënten- en familieorganisaties bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaard X in.

De bovenstaande middelen mogen louter door de patiënten- en familieorganisaties gebruikt worden en niet te behoeve van andere doeleinden door de indiener.

DOEL VAN HET PROGRAMMA – geprioriteerde onderwerpen

Programmalijn 1 – Stoornis specifieke kwaliteitsstandaarden
In programmalijn 1 worden projectvoorstellen gefinancierd die ten doel hebben stoornis specifieke zorgstandaarden te ontwikkelen voor de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de GGz. Deze standaarden zijn modulair opgebouwd (indicatiestelling, de inhoud en de organisatie van de zorg) en sluiten aan op de zorgvraag van de patiënt en de fase van zijn of haar ziekteproces.

De stoornis-specifieke informatie omvat in principe alle echelons (het gehele zorgcontinuüm). De zorgvraag verschilt per fase. Per fase wordt de individuele behandeling en zorg beschreven die hoort bij de betreffende aandoening of stoornis. Elke stoornis-specifieke module bevat ten minste vier onderdelen:

  • indicatie (in- en exclusiecriteria). Op welke patiënten is deze stoornis-specifieke module van toepassing?;
  • behandeling en zorg. Welk(e)advies/behandeling/interventie/ondersteuning/begeleiding bevat deze stoornis-specifieke module?;
  • uitvoering en organisatie. Wie gaat deze behandeling en/of zorg leveren?;
  • verantwoordingsinformatie. Wat zijn de gegevens (data) die in deze stoornis-specifieke module moeten worden vastgelegd?

Indien een zorgstandaard een nadere onderbouwing via een richtlijn nodig heeft, blijkend uit een daarvoor opgestelde analyse, wordt een project gefinancierd om een (deel van een) multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen of te herzien.

Zie bijlage 1 – overzicht geprioriteerde onderwerpen programmalijn 1

Vragen?
Dr. I.L.C. (Inge) van Soelen, Beleidsmedewerker netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
E-mail: i.vansoelen@kwaliteitsontwikkelingggz.nl

Programmalijn 2 – Generieke modules

In programmalijn 2 worden projectvoorstellen gefinancierd met als doel generieke modules te ontwikkelen die van toepassing zijn op de behandeling van en zorg voor grotere groepen patiënten, ongeacht hun aandoening of stoornis. De generieke modules beschrijven vanuit het patiënten perspectief de zorg voor het individu betreffende een zorgvraag die voor meer dan een aandoening of stoornis relevant en daarmee generiek is. Deze zorg kan gericht zijn op vroegtijdige onderkenning en preventie, behandeling, op de ondersteuning van zelfmanagement, e-health, herstelzorg en participatie. Elke generieke module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • indicatie (in- en exclusiecriteria). Op welke patiënten is deze generieke module van toepassing?;
  • behandeling en zorg. Welke interventie (advies, behandeling, zorg, ondersteuning, begeleiding) bevat deze generieke module?;
  • uitvoering en organisatie. Wie gaat deze interventie (advies, behandeling, zorg, ondersteuning, begeleiding) leveren of aan welke kwaliteitseisen of –criteria dient deze zorgverlener of organisatie te voldoen?;
  • verantwoordingsinformatie. Wat zijn de gegevens (data) die in deze generieke module moeten worden vastgelegd?

Een generieke module onderscheidt zich van een stoornis-specifieke doordat hij op meer dan een stoornis van toepassing kan zijn. In tegenstelling tot de stoornis-specifieke zorgbehoefte verschilt de generieke zorgbehoefte doorgaans niet duidelijk per fase. Binnen een generieke module behoeft er geen onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende fasen in het ziekteproces, dit in tegenstelling tot stoornis-specifiek hoofdstuk. Een bepaalde generieke module kan toepasbaar zijn in een bepaalde fase van een stoornis, maar dezelfde module kan bij een andere stoornis in meerdere fasen van toepassing zijn. Ook kan een bepaalde generieke module soms meermalen bij een stoornis van toepassing zijn, al dan niet in verschillende fasen.

Zie bijlage 2 – overzicht geprioriteerde onderwerpen programmalijn 2

Vragen?
N.K. (Nienke) ter Molen, MSc, Beleidsmedewerker netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
E-mail: n.termolen@kwaliteitsontwikkelingggz.nl

Ondersteunende downloads
1. Format projectvoorstel
2. Model Zorgstandaard GGz
3. Meerjarenprogramma Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (2014-2017)|
4. Toetsingskader Kwaliteitsinstituut

Bijlagen:
1. Geprioriteerde onderwerpen programmalijn 1
2. Geprioriteerde onderwerpen programmalijn 2

 Bron: kwaliteitsontwikkelingggz.nl 

Dit bericht is 1971 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail