NZa over deregulering basis-GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

basis ggz

Als het aan de NZa ligt gaan er in de basis ggz vanaf volgend jaar vrije prijzen gelden

Het belangrijkste voordeel van deregulering is naar mening van de NZa dat belemmeringen in het implementeren van innovatieve zorgvormen en het anders organiseren en betalen van zorg worden weggenomen.

Een ander voordeel is dat zorgaanbieders en verzekeraars ook in staat worden gesteld om beter in te spelen op de (individuele) wensen van de consument en de lokale omstandigheden. Individueel maatwerk wordt immers belemmerd als partijen teveel in een keurslijf worden gedwongen. Deregulering kan daarmee in belangrijke mate bijdragen aan de behartiging van de publieke belangen (kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid).

Tot slot zorgt zeer gedetailleerde regulering soms ook voor opeenvolgende veranderingen/aanpassingen in bepaalde zorgsectoren. Door het weergeven van een meerjarenperspectief op regulering en het waar mogelijk inbouwen van meer ruimte en flexibiliteit hoopt de NZa ook meer ‘regelrust’ te creëren.

Inkoopmacht versus verkoopmacht

In met name de eerstelijnszorg wordt vanuit zorgaanbieders in toenemende mate gesproken over een te grote inkoopmacht (marktmacht bij verzekeraars). Op het eventueel bestaan van een onwenselijk grote inkoopmacht kan de NZa ingrijpen vanuit het toezicht op de zorgplicht, markttoezicht en kwaliteitstransparantie. De NZa zal bijvoorbeeld de komende tijd in een aantal sectoren de zorginkoop 2015 analyseren om te bekijken of er door verzekeraars voldoende zorg is ingekocht om aan de zorgplicht te voldoen. Over de visie en mogelijke acties op dit onderwerp zal de NZa de komende periode nader met veldpartijen in gesprek gaan.

De NZa wil binnen de tariefgereguleerde eerstelijns zorgmarkten, met uitzondering van de sectoren met een budgetsystematiek, de tariefregulering uniform bepalen op het niveau van max-max tarieven. De huidige inconsistentie tussen de mate van tariefregulering wordt hiermee opgeheven. Sectoren binnen de eerste lijn kennen voortaan ofwel max-max tarieven ofwel vrije tarieven. Deze dereguleringsactie geldt voor de volgende sectoren: verloskunde, basis GGZ, logopedie.

In de basis GGZ is de tariefverruiming per 2015 doorgevoerd. In de beleidsregel voor 2015 zijn max-max tarieven opgenomen.

Basis GGZ

Per 1 januari 2014 bestaat een nieuwe indeling van de curatieve GGZ namelijk de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De basis GGZ omvat de voorheen aanwezige Eerstelijns Psychologische zorg, plus patiënten met een lichte of matige, niet-complexe ggz problematiek en/of chronische (stabiele problematiek) die voorheen in de gespecialiseerde GGZ zouden zijn behandeld.

Aangezien het systeem net is ingevoerd, ontbreekt het nog aan informatie over aantal en typen zorgaanbieders en productiegegevens. In de recent gepubliceerde monitor Zorginkoop is aangegeven dat vrijwel alle verzekeraars een basistarief afspreken dat lager ligt dan het maximum tarief, waarbij opslagen op het tarief ‘verdiend’ kunnen worden als voldaan wordt aan specifieke kwaliteits- of organisatiecriteria.

De basis GGZ bevindt zich in de tweede dereguleringsfase: maximum tarieven. Een logische vervolgstap is verruiming van de tariefregulering tot max-max tarifering zijn. Deze dereguleringsstap is daarom in de beleidsregel voor 2015 reeds gezet.

Als het systeem enige tijd in werking is, kan nader worden geanalyseerd of aan de voorwaarden voor het volledig vrijgeven van de tarieven wordt voldaan. De marktomstandigheden lijken hier in eerste oogopslag in ieder geval wel geschikt voor te zijn:

  • eerstelijns psychologische zorg kende tot 1 januari 2014 vrije tarieven;
  • er zijn voldoende zorgaanbieders;
  • zorgverzekeraars hebben zowel de prikkels als mogelijkheden om kritisch in te kopen (contractering onder het maximumtarief is hiervan het gevolg).

Bijgaand document over de mogelijkheden voor het verruimen van de regulering in de eerstelijnszorg bespreekt de NZa de komende maanden met consumentenorganisaties, zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en zorgverzekeraars.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2860 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail