Minister Schippers houdt vast aan pakketmaatregelen zorgverzekeringswet

Facebooktwitterlinkedinmail

schippers

Minister Schippers volgt het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over het verzekerd pakket op. Dit schrijft zij in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer op 30 september jl. Hiermee wordt duidelijk wat wel en wat niet onder verzekerde ggz valt vanaf 2014.

De Minister gaat verder in op de vele reacties na haar oproep in februari om met alternatieve pakketvoorstellen te komen. Ook het NIP heeft hierover advies gegeven, waarop de minister apart zal reageren. Verder licht de minister de Kamer in over hoe het CVZ de komende jaren het verzekerde pakket gaat doorlichten.

Advies Geneeskundige ggz
De Minister volgt het advies van CVZ op de volgende onderwerpen uit het pakketadvies.

  • Geïndiceerde preventie voor depressie, paniek en angst en alcoholgebruik blijft onder het verzekerd pakket van de ZVW vallen, maar als onderdeel van de huisartsenzorg en wordt vanaf 2014 alleen vergoed als deze wordt geboden door de huisarts of POH-GGZ; is dus geen onderdeel meer van het ggz-pakket.
  • Aanpassingsstoornissen blijven buiten het verzekerde pakket en worden opnieuw bekeken als er duidelijke richtlijnen of standaarden zijn voor beloop, indicatie voor behandeling en effectiviteit van behandeling. Uitzondering hierop zijn aanpassingsstoornissen als gevolg van kindermishandeling en/of seksueel misbruik waarvoor inmiddels een aparte classificatie in de DBC-systematiek is aangemaakt.
  • Het CVZ heeft een lijst met psychologische interventies gemaakt die voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Daarmee ontstaat duidelijkheid, waardoor  de controle door verzekeraars eenduidig kan plaatsvinden.
  • De bekostiging van integrale zorg van mensen met dementie wordt als optie meegenomen in de uitwerking van de Hervorming van de Langdurige Zorg.
  • Het NIP heeft bij de totstandkoming van dit advies onder meer gepleit om aanpassingsstoornissen wel weer op te nemen in het basispakket en tegelijkertijd in het kader van de Kwaliteitsontwikkeling GGz hiervoor de behandelrichtlijnen op te stellen.
  • Ook vindt het NIP het de vraag of de huisartsenzorg voldoende is toegerust voor de behandeling van aanpassingsstoornissen en voor geïndiceerde preventie; de vraag is of deze patiënten uiteindelijk niet alsnog in de GGZ terechtkomen. Wel is het NIP er op zich positief over dat er duidelijkheid ontstaan is over de verzekerde zorg en het zal ook bewaken dat deze zorg vergoed wordt. Daarnaast blijft het NIP nauw betrokken bij de monitoring van de verleende zorg in de drie echelons, Basis ggz, Gespecialiseerde ggz en POH-ggz opdat gepaste zorg op de juiste plaats wordt geboden.

Doorlichting verzekerd pakket
Ook schetst de Minister in de brief de wijze waarop het CVZ het totale verzekerde pakket systematisch gaat doorlichten om de komende jaren nog tot € 225 miljoen besparingen te komen. Het CVZ screent jaarlijks een terrein van de zorg op ongepast gebruik. Daarnaast doet het CVZ verdiepend onderzoek, komend jaar onder andere naar de verslavingszorg. Het NIP zal attent zijn op dit onderzoek naar de verslavingszorg.

Alternatieve pakketmaatregelen
De afspraken in het regeerakkoord om € 1,2 miljard te bezuinigen op het verzekerde pakket zijn inmiddels aangepast. Het is beter de bezuinigingen te bereiken door een stringentere toegang tot de zorg dan door inperking van het pakket. Bijna 4000 burgers en 41 veldpartijen gaven een reactie op de oproep van de minister in februari. Veel van deze meldingen hadden betrekking op de aanpak van verspilling in de zorg, verbeteren van de doelmatigheid en aanpak van de bureaucratie. Binnen de pakketmaatregelen waren vrijwel geen concrete voorstellen om behandelingen in de ggz uit het verzekerd pakket te halen. De minister verzoekt het CVZ deze suggesties te beoordelen.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 2922 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail