LOC: Wlz moet minder aanbodgericht

Facebooktwitterlinkedinmail

langdurige-zorg-4-web

LOC heeft in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen om de inhoud van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) te heroverwegen. Deze is te veel aanbodgericht. Als aanpassingen in de bestaande wettekst niet mogelijk zijn, is het volgens ons beter dat de Wlz één of twee jaar wordt uitgesteld om alternatieven te kunnen testen. 

Dit schrijft LOC in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht dat de Wet Langdurige Zorg (Wlz) wordt aangevuld met het ‘modulair pakket thuis’ (mpt). Dit pakket biedt een nieuwe mogelijkheid voor mensen die zorg thuis willen ontvangen, maar niet het complete zorgaanbod vanuit het volledig pakket thuis nodig hebben en niet zelf de regie kunnen voeren. Dit pakket brengt weliswaar iets meer keuzevrijheid, maar het blijft een verruiming binnen het huidige aanboddenken. LOC denkt dat er alternatieven zijn voor het mpt.

Geen verbetering

Het is van het grootste belang dat mensen zoveel mogelijk zelf sturing kunnen geven aan hun leven, ook en juist als zij zware zorg nodig hebben. Eigen regie, zeggenschap en soevereiniteit moeten volgens LOC het uitgangspunt zijn binnen de Wlz. De huidige Awbz is een aanbodwet, zo blijkt uit ervaringen van onze leden en zien we in de praktijk. De wet is bureaucratisch en vanuit (financiële) beheersing vormgegeven. De nieuwe Wlz zou daarom naar ons idee moeten regelen dat mensen (ondanks eventuele beperkingen) zich maximaal kunnen ontplooien. En maximale sturing kunnen hebben over hun leven. Het wetsvoorstel Wlz voldoet daar niet aan. Het is eerder een verslechtering dan een verbetering ten opzichte van de huidige Awbz.

De Wlz kent een lange opsomming met rechten van cliënten waardoor deze op papier de positie van cliënten lijkt te versterken. Maar cliënten krijgen juist weinig mogelijkheden om een passend aanbod aan zorg en ondersteuning te realiseren. Zo ontbreekt door het dwingend moeten bespreken van onderwerpen de inzet van professionaliteit en de ruimte voor overleg tussen cliënt en professional. Dit leidt tot ‘afvinkgedrag’ van professionals. Wij vinden daarom dat de tijd rijp is om fundamentele veranderingen door te voeren die leiden tot een andere wet. Waarbij langdurende zorg niet het individu aantast, maar er voor zorg draagt dat iemand een bestaan heeft naar eigen invulling binnen de eigen mogelijkheden.

Alternatief voorstel

LOC vindt daarom dat er in 2015 een aantal experimenten met eigen regie moeten plaatsvinden (waaronder persoonsvolgende financiering) waarbij eigen regie van mensen daadwerkelijk leidend is. Dat vraag om een krachtiger experimenteerartikel dan nu in de wet staat. Daarnaast moet de wet in ieder geval de volgende punten regelen: ­

  • de cliënt stelt een persoonlijk plan op (al dan niet met hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner) waarin staat wat hij/zij belangrijk vindt
  • een onafhankelijke organisatie bepaalt de toegang tot de zorg en stelt het budget van de cliënt vast ­
  • de cliënt kan kiezen tussen een persoonsgebonden of een persoonsvolgend budget
  • verantwoording vanuit de hulpverlener/zorgaanbieder vindt voornamelijk plaats naar de cliënt en minder dan nu naar ‘controle­systemen’. ­
  • de cliënt kan in iedere fase een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning als hij dat wenst of nodig heeft. ­
  • het contract is beschikbaar voor extern toezicht, het zorgplan is een vertrouwelijk document tussen cliënt en hulpverlener ­
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en heeft middelen om in te grijpen als er sprake is van slechte zorg.

LOC zou graag zien dat bovenstaande punten in de wettekst Wlz worden opgenomen. Anders is de Wlz volgens ons een gemiste kans. Juist nu hebben we met elkaar de kans om een wet te maken, die mensen helpt om hun leven zinvol te laten zijn. Als dat niet lukt met aanpassingen van de bestaande wettekst, denken we dat het beter is de Wlz één of twee jaar uit te stellen om te kunnen experimenteren met andere methoden. LOC zou daar ook graag een bijdrage aan leveren. Download de brief aan de Tweede Kamer, plus bijlage hier onder:

Dit bericht is 2178 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail