Kamerbrief over uitkomst overleg met Stichting 113Online over suïcidepreventie

Facebooktwitterlinkedinmail

suicide

2 november 2015 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het overleg met Stichting 113Online over uitbreiding van de activiteiten op het gebied van suïcidepreventie van 113Online.

Tijdens het Algemeen Overleg Suïcidaliteit van 30 september jl. heb ik toegezegd om u voor de begrotingsbehandeling te informeren over het overleg met Stichting 113Online over de uitbreiding van haar activiteiten en de daarmee gepaard gaan financiële intensivering.

Het aantal suïcides in Nederland heeft sinds 2008 een sterke stijging gekend. Hoewel de cijfers over 2014 stabiel zijn ten opzichte van 2013, is er alle reden om suïcidepreventie hoog op de agenda te houden en voldoende financiële middelen hiervoor vrij te maken. Vandaar dat ik in overleg met uw Kamer onder meer € 3,2 mln. investeer in het onderzoeksprogramma suïcidepreventie bij ZonMw.

De Stichting 113Online heeft een sterke groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. In 2012 ontving 113Online een instellingssubsidie ter hoogte van € 840.000 mln., inmiddels is deze instellingssubsidie voor 2015 opgelopen naar € 1,55 mln. (Dit bedrag geldt voor Ex6 en 113Online gezamenlijk) en is daarmee binnen 3 jaar praktisch verdubbeld. Daarmee kan de stichting prachtig werk verrichten, tegelijkertijd zien we ons nog steeds geconfronteerd met een hoog aantal suïcides en zijn we het erover eens dat er meer moet gebeuren.

Sinds het voorjaar van 2015 zijn VWS en de Stichting 113Online daarom met elkaar in gesprek over een substantiële uitbreiding van het volume van de directe hulpverlening die 113Online biedt en de versteviging van haar expertisefunctie. Op mijn verzoek heeft 113Online eind augustus 2015 een voorstel voor duurzame financiering en beheerste groei geformuleerd op basis waarvan de instellingsubsidie van de huidige € 1,55 mln. zou oplopen in 2018 tot € 2,8 mln. Recent heeft 113Online mij aangegeven dat zij een snellere en verdere groei nodig acht, om haar ambitie te kunnen realiseren om het aantal suïcides in 2030 omlaag te hebben gebracht tot 800 per jaar. Concreet vraagt 113Online om een verdere intensivering van de instellingssubsidie oplopend tot € 3,4 mln. in 2018, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dit jaar.

In deze voorstellen wordt de capaciteit van 113Online substantieel verruimd. Dit vergt groei in zowel de functionele capaciteit van de professionele hulpverleners als de vrijwilligers. Verbetering van de kwaliteit van de inzet wordt gerealiseerd door de achterwachtfunctie van de professionele hulpverlening (buiten kantooruren) in eigen beheer op te bouwen in plaats van te beleggen bij de crisisdienst. Versteviging van de expertisefunctie vindt plaats langs een aantal extra activiteiten en taken. Zo krijgen voorlichting, bewustwording en advisering een structurele plek. Het doorbreken van het taboe op zelfdoding vergt de inzet van 113Online om te voorzien in een toenemende vraag om voorlichting te geven over suïcidepreventie en de communicatie hierover te professionaliseren. Daarnaast wil 113Online zich inzetten op de ontwikkeling en beheer van een 113Online-Youtube kanaal waarmee de gatekeeperstrainingen kunnen worden aangeboden. Op deze manier wordt de kennis en de benodigde vaardigheden op het terrein van suïcidepreventie breder verspreid en de toegankelijkheid verbeterd. Verder worden stappen gezet in de richting van een nauwere samenwerking tussen een groot aantal GGZ instellingen die zich committeren aan een hoge agendering van suïcidepreventie binnen hun instelling, het Suïcide Preventie Actie Netwerk (Supranet). Ook is er ruimte nodig om de kwaliteit van de geboden hulp verder te verbeteren door het updaten van trainingen en richtlijnen voor vrijwilligers, herstructurering van het therapieaanbod en versteviging van de monitoring van de uitkomsten van de geboden zorg. Tenslotte is het van belang om meer zicht te krijgen op specifieke doelgroepen en regio’s. Daarmee zal de belangstelling en gevoel van urgentie toenemen binnen de specifieke domeinen waar deze doelgroepen zich bevinden om kennis en vaardigheden op te doen op het terrein van suïcidepreventie.

De ambitie die 113Online heeft om het aantal suïcides in 2030 met 30% terug te dringen is groot en verdient waardering en steun. Ik zal de voorstellen van 113Online daarom accommoderen. Tegelijkertijd is het belangrijk om een dergelijk forse groei met de nodige zorgvuldigheid te bezien en zo nodig te faseren, zodat de organisatie van 113Online de groei ook maximaal kan benutten. Het laatste wat ik zou willen is dat de Stichting 113Online aan slagkracht inboet door een te snelle groei. Met 113Online wil ik daarom het gesprek voortzetten om vanaf 2016 het fundament voor de brede rol en inzet vanuit Stichting 113Online op het terrein van suïcidepreventie op een duurzame en beheerste wijze verder te verstevigen.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 784 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail