Jeugd-ggz nog lang niet in veilige handen bij gemeenten

Facebooktwitterlinkedinmail

gezin

Het Landelijk Platform GGz trekt aan de bel. Voor de tweede keer concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd dat het transitieproces van de jeugdzorg niet goed gaat. Nog veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie van de jeugdzorg zijn niet tot stand gekomen. En alarmerend: de jeugd-ggz blijkt een witte vlek bij gemeenten. Het kan niet zo zijn dat kinderen en jongeren met psychische problemen en hun ouders vanaf 2015 geen goede zorg krijgen. Het Landelijk Platform GGz pleit voor een andere oplossing.

Moeizaam
Het Landelijk Platform GGz constateert dat het proces van stelselherziening jeugd tot nu toe erg moeizaam verloopt. Wij maken ons ernstig zorgen over de voortgang, het tempo van de transitie, de continuïteit van de zorg en het behoud van ggz-expertise. Er is nog weinig tijd tot 2015, de wettekst is nog niet gereed en de meeste gemeenten zijn nog niet goed voorbereid. Krijgen kinderen, jongeren en gezinnen straks wel de zorg die ze nodig hebben? Het Landelijk Platform GGz maakt zich hier zorgen over, temeer daar wij regelmatig signalen uit onze achterban krijgen dat gemeenten nog veel te weinig kennis hebben van jeugd-ggz. Tot onze schrik wordt dit gebrek aan ggz-kennis nu door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) ook bevestigd.

Jeugd-ggz een witte vlek
Op 20 juni is het 2e rapport van de TSJ aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport constateert de commissie dat nog veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie niet tot stand zijn gekomen. Het resterende tijdpad is krap. Het besef onder gemeenten over de omvang van de nieuwe taken blijkt wel groter te zijn geworden, maar dat betreft vooral de ‘provinciaal gefinancierde jeugdzorg’. Het zicht op jeugd-ggz is een witte vlek voor gemeenten. Terwijl dit juist de grootste nieuwe doelgroep is die straks onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt. Dat baart het Landelijk Platform GGz grote zorgen. Hoe kunnen gemeenten tijdig passende zorg inkopen voor jeugdigen als zij onvoldoende kennis hebben van complexe ggz-problematiek? Met het risico dat psychische en psychiatrische problemen niet tijdig worden herkend en het huidige hoge kwaliteitsniveau en de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg in het gedrang komen. Wij benadrukken de urgentie van de aanbeveling van de transitiecommissie dat gemeenten hun kennis en contacten met jeugd-ggz vergroten. Op 27 juni bespreekt de VWS-commissie van de Tweede Kamer het rapport met de staatssecretarissen.

Houd jeugd-ggz in het basispakket
De beoogde stelselwijziging kost op deze manier veel tijd en geld die niet aan de zorg aan jeugdigen en hun ouders besteed kan worden. Wij pleiten dan ook voor een andere oplossing. Behoud de geneeskundige zorg in het zorgverzekeringssysteem, daar waar het thuis hoort: in het basispakket. Breng de maatschappelijke participatie, ondersteuning en begeleiding onder bij gemeenten en geef hen de regie wanneer sprake is van gemengde problematiek. Tevens moeten een aantal randvoorwaarden worden verplicht om afschuif-mechanismen te voorkomen en drempels weg te nemen in de uitvoering en financiering van integrale zorg. Op deze manier wordt niet getornd aan de verzekerde rechten van kinderen en jongeren, ontstaan geen nieuwe schotten én besparen we veel tijd en kosten die nu met de stelselwijziging gemoeid zijn. De politiek maakt momenteel een andere keuze. Daarom praat het LPGGz wél mee over de stelselherziening jeugd maar vanuit een zeer kritische stellingname.

Petitie
Veel mensen in het veld maken zich zorgen over de overheveling. Inmiddels hebben circa 22.000 mensen de petitie ‘zorg over de jeugd (ggz) zorg’ ondertekend, die in april is gestart door drie betrokken professionals uit de praktijk. Het Landelijk Platform GGz steunt de
inhoud van deze petitie, die nog steeds ondertekend kan worden. Deze is te vinden op: www.petities24.com/zorg_over_de_jeugdggzzorg. Door op de link te klikken kunt u de petitie ondertekenen als u de inhoud daarvan onderschrijft.

Nadere informatie
– Tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, juni 2013
– Kamerbrief over tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, 20 juni 2013

Bron: platformggz.nl 

 

Dit bericht is 5280 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail