Haalbaarheid ‘participatiesamenleving’

Facebooktwitterlinkedinmail
lpggz
Gemeenten moeten én grote bezuinigingen én grote verandertrajecten doorvoeren zoals bij de jeugd-ggz en langdurige zorg. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers toe. Het Landelijk Platform GGz zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de ‘participatiesamenleving’. Uit recent onderzoek blijkt dat familieleden niet meer in dezelfde stad wonen (voorbeeld: in Amsterdam slechts in 50% van de gevallen). Bovendien blijkt ook de rechtspositie van burgers die niet kunnen rekenen op zorg van hun naasten slecht geregeld te zijn, zoals recentelijk weergegeven door de Raad voor de Rechtspraak. Dit maakt het lot van kwetsbare groepen zoals kinderen, chronisch of ernstig zieken extra zuur. En zet vraagtekens bij de haalbaarheid van een participatiesamenleving niet alleen voor zieken maar ook voor mantelzorgers.
Decentralisatie en bezuinigingen
Diverse decentralisaties worden in hoog tempo doorgevoerd en gaan gepaard met forse bezuinigingen. Het Landelijk Platform GGz vraagt zich sterk af of gemeenten in 2015 klaar zijn om met aanzienlijk minder geld hun nieuwe taken goed uit te voeren. Kwetsbare burgers kunnen snel het slachtoffer worden, te meer daar hun rechtspositie in de nieuwe wetgeving onvoldoende gewaarborgd is (verwijzing naar Raad voor de Rechtspraak). Dit alles zorgt voor onzekerheid bij cliënten die straks van gemeenten afhankelijk zijn.
Rechtspositie kinderen in het bijzonder
In het bijzonder vraagt het Landelijk Platform GGz aandacht voor de kwetsbare positie van kinderen. Zij zijn met de nieuwe concept jeugdwet afhankelijk van de gemeente waardoor voor kinderen met ernstige aandoeningen mogelijk geen doorverwijzing meer mogelijk is naar de specialist/psychiater. Hun rechtspositie verslechtert als zij niet onder de Zorgverzekeringswet vallen.
Alhoewel het Landelijk Platform GGz zich tegen de decentralisatie van de jeugd-ggz keert, ziet zij een positieve ontwikkeling dat een deel van de voorgenomen bezuiniging binnen de jeugd-ggz wordt teruggedraaid en het budget wordt geoormerkt.
Inkomenspositie en arbeidsparticipatie van (ex)ggz-cliënten
De mate waarin iemand in staat is om te participeren hangt voor een belangrijk deel af van de inkomenspositie. Bij mensen met een handicap of chronische ziekte dreigt de inkomenspositie de komende jaren sterk te verslechteren, onder meer door het wegvallen van de tegemoetkoming (WCTG). Om werkelijk te kunnen participeren hebben kwetsbare burgers veelal persoonlijke ondersteuning nodig bij het verkrijgen en het behouden van (betaald) werk. Met de invoering van de participatiewet en andere wijzigingen in het arbeidsdomein lijken daarvoor echter minder middelen beschikbaar te komen. Te vrezen valt dat vooral mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hier het slachtoffer van worden
 
VN-verdrag ratificeren, aandacht voor mensen met psychische aandoeningen ontbreekt
Het Landelijk Platform GGz juicht de ratificatie van het VN-verdrag toe. In principe biedt dit perspectief voor meer gelijke behandeling. In de publiciteit die de overheid geeft aan het VN-verdrag ligt echter sterk de nadruk op mensen met een lichamelijke beperking. Wij missen de aandacht voor mensen met een psychische beperking. Bovendien bereidt de overheid zelf een aantal wetten voor met een discriminerend element t.a.v. de ggz-doelgroep. We noemen daarbij de jeugdwet en de kern-AWBZ.
Positie mantelzorger
In de toekomst zal meer druk gelegd worden op mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt al dat de belasting bij mantelzorgers in de ggz het grootst is. Wij vragen ons af of ondersteuning van mantelzorgers wel voldoende geborgd is. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, maar onduidelijk is bijvoorbeeld nog hoe die ondersteuning vorm krijgt wanneer familie en mantelzorgers in een andere gemeente woonachtig zijn als de cliënt in kwestie.
Cliënten laten participeren bij beleidsvorming
Bij een omslag naar een participatiesamenleving is het essentieel dat (ex) cliënten en mantelzorgers kunnen meedenken over landelijk (overheids)beleid en lokaal of regionaal beleid. Het Landelijk Platform GGz merkt dat dit onvoldoende gebeurt. De kennis van de ggz-aandoeningen is onvoldoende en wordt regelmatig gebagatelliseerd. Maak kennis met het leven van ggz-cliënten en luister naar de hobbels die zij ervaren om te kunnen participeren. Sluit daarop aan met landelijk en gemeentelijk beleid. Pas dan neem je als overheid echt drempels weg zodat iedereen naar vermogen in staat wordt gesteld om mee te doen.
 
Stimuleren zelfinitiatieven cliënten
De aandacht in het overheidsbeleid voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht vertaalt zich nog nauwelijks naar een visie op zelfinitiatieven van burgers en cliënten. Wij missen een gericht beleid om dit soort initiatieven te ondersteunen en te versterken. Deze initiatieven zijn een onmisbare schakel om het gat tussen reguliere zorg en individuele eigen verantwoordelijkheid op te vullen. Lees hier het gezamenlijke persbericht van de Patientenkoepels.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 6474 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail