Gezamenlijke cliëntenorganisaties GGz en Mo komen met manifest Goed Bestuur

Facebooktwitterlinkedinmail

manifest15052014_0

LOC Zeggenschap in zorg, Frysk Platform GGz Cliënten en Weg Achter de Geraniums (WAG) hebben vandaag een manifest over de Wet Goed Bestuur in de zorg aangeboden op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het manifest staat een aantal voorwaarden waaraan de Wet Goed Bestuur volgens ons moet voldoen zodat zeggenschap en participatie van cliënten kan verbeteren.

Op 11 maart 2014 waren deze drie organisaties met 119 leden van cliëntenraden uit de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Utrecht bij elkaar. Daar hebben we met elkaar gesproken over participatie van cliënten en hoe medezeggenschap daarbij kan helpen. We hebben geconcludeerd dat er binnen zorgorganisaties verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Zoals het respectvol omgaan met mensen en zeggenschap van mensen over hun eigen leven. Daar willen we als (vertegenwoordigers van) cliëntenraden onze bijdrage aan leveren.

Maar om dat te realiseren is een wet nodig die ons daarbij helpt. Vooral in zorgorganisaties waar zeggenschap en participatie niet vanzelfsprekend zijn. Juist daar hebben we rechten nodig, die we kunnen gebruiken om de zeggenschap en participatie van cliënten te verbeteren.

Wij vragen daarom de politiek dringend in de Wet goed bestuur in de zorg de volgende punten te waarborgen:

Onderwerpen advies

 • het goede van de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) meenemen
 • cliëntenraad moet overal over kunnen adviseren
 • invloed van cliëntenraden op hoeveelheid overhead
 • voordrachtsrecht raad van toezicht met bij voorkeur een ervaringsdeskundige
 • instemmingsrecht voor de cliëntenraad om te bepalen welke deskundigheid bij personeel er aanwezig moet zijn
 • gelijke rechten voor cliëntenraden en ondernemingsraden

Faciliteiten

 • normen voor ondersteuning en faciliteiten cliëntenraad
 • faciliteiten cliëntenraden, zoals onafhankelijke ondersteuner en financiering
 • cliëntenraad moet onafhankelijk kunnen zijn
 • goede regeling voor vacatiegelden en onkostenvergoedingen cliëntenraden

Reikwijdte

 • gemeenten verplichten dat aanbieders bij wie zij inkopen een cliëntenraad hebben, die ook instemmingsrechten en duidelijke adviesrechten heeft
 • koppeling tussen Wet goed bestuur en Wmo
 • gemeenten gebruik laten maken van alle ervaring en expertise die cliëntenraden nu al hebben: deze expertise mag niet verloren gaan

Plek in organisatie

 • in alle geledingen organisatie goede medezeggenschap regelen
 • positie centrale cliëntenraad duidelijk omschrijven
 • cliëntenraden vanaf het begin betrekken bij ontwikkelingen en gedurende alle fasen van de besluitvorming

Randvoorwaarden

 • goede en begrijpelijke informatie
 • verplichte en gemotiveerde terugkoppeling door bestuurder wat er met het advies van de cliëntenraad gebeurt
 • sancties bij het niet nakomen van verplichtingen bestuurder
 • governancecode in de wet opnemen

Overig

 • onafhankelijke financiering leden raad van toezicht

Om dit te realiseren willen we als LOC, Weg Achter de Geraniums en Frysk Platform Cliënten GGz graag betrokken blijven bij de verdere vormgeving van de Wet Goed Bestuur in de zorg. Omdat wij het belangrijk vinden dat er straks een wet komt, die raadsleden voldoende ondersteunt bij het werk in de cliëntenraad.

Dit bericht is 2460 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail