Factsheet Jeugd GGZ inkopen met DBC’s en Basis GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd02

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van Jeugd-GGZ. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) en de Vereniging van Nederlandse gemeen- ten (VNG) hebben afspraken gemaakt om ervoor zorg te dragen dat de Jeugd-GGZ een ‘zachte landing’ krijgt bij de gemeenten. Deze zachte landing beoogt dat op korte termijn de benodigde zorgcontinuïteit met aanbieders kan worden overeengekomen en op langere termijn de transformatie kan worden ingezet waar dit mogelijk is.

In het kader van deze afspraken heeft de VNG diverse ondersteuningsproducten ontwikkeld om gemeenten te helpen bij de inkoop van Jeugd-GGZ. Eén van de ondersteuningsproducten is een overzicht van veelgestelde vragen. Daarin zijn antwoorden te vinden op vragen die gesorteerd zijn langs de volgende thema’s:

  • Landelijk akkoord ZN en VNG
  • Adviesrol zorgverzekeraars
  • Gemeenten en zorginkoop
  • Organisatie van de zorginkoop en governance
  • Raamovereenkomsten en regionale modelovereenkomsten
  • DBC’s en bekostiging van de zorg
  • Continuïteit van zorg
  • Toegang
  • Vrijgevestigden.

De factsheet biedt concrete feiten, voorbeelden, opties en tekstvoorstellen die gemeenten in hun overeenkomst kunnen opnemen. De focus ligt op thema’s die specifiek zijn voor Jeugd-GGZ. Dit document is op veel van deze thema’s een verdieping van de Q&A. Daarmee vormt deze factsheet een handvat bij het tot stand brengen en vastleg- gen van afspraken tussen gemeente en aanbieder van Jeugd-GGZ.

De factsheet gaat in op de belangrijkste thema’s in de overgang van bestaande landelijke GGZ-structuren naar een nieuwe aanpak door gemeenten. Voor deze thema’s bevat dit document concrete feiten, voorbeelden, opties en tekst- voorstellen die gemeenten in hun overeenkomst kunnen opnemen.

Naast de specifieke thema’s rond Jeugd-GGZ zullen partijen in overeenkomsten ook andere onderwerpen vastleggen die breder relevant zijn, bijvoorbeeld over toegang, privacy en aanlevering van beleidsinformatie aan het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Deze meer generieke onderwerpen zijn niet in deze factsheet opgenomen.

Gemeenten kunnen zelf toetsen of zij klaar zijn voor de inkoop van Jeugd-GGZ met de ‘Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ’. 

In de volgende hoofdstukken zijn de volgende Jeugd-GGZ-specifieke onderwerpen uitgewerkt.

1  Wat is de bestaande hoofdstructuur?
2  Hoe past deze hoofdstructuur in het gemeentelijke domein?
3  Afbakening (reikwijdte) van Jeugd-GGZ
4  Spelregels Specialistische Jeugd-GGZ
5  Spelregels Generalistische Basis GGZ
6  Spelregels dyslexie
7  Tarieven
8  Varianten van overeenkomsten
9  Afspraken over langlopende DBC’s per boekjaar
10  Bevoorschotting
11  Toepassing ROM
12  De factuur

Bekijk hier de factsheet

 

Dit bericht is 2421 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail