Factsheet inloopfunctie ggz beschikbaar

Facebooktwitterlinkedinmail

mensen_in_buurthuis

Het TransitieBureau Wmo heeft een informatiekaart ontwikkeld over de inloopfunctie ggz. Hierin staan de veelgestelde vragen en antwoorden over de inloopfunctie ggz gebundeld. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een informatiekaart over venieuwende initiatieven op dit vlak. De verwachting is dat deze eind 2014 gereed is.

Deze beknopte factsheet is opgesteld vanwege het aantal vragen over inloop- functie GGZ, dat gesteld is aan de brancheorganisaties en het TransitieBureau.

Wat houdt de inloopfunctie GGZ in?
De inloopfunctie GGZ (op dit moment onderdeel van de AWBZ) is een laag drempelige voorziening voor mensen met psychische problemen. In 2011 is in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de inloopfunctie GGZ. Informatie over activiteiten, cliënten en spreiding van de inloopfunctie GGZ is daarin te vinden

Maakt inloopfunctie GGZ onderdeel uit van de Wmo 2015?
Binnen de Wmo 2015 is er geen specifieke geldstroom of specifiek kader voor inloopfunctie GGZ. De middelen inloopfunctie GGZ die op dit moment in de AWBZ worden uitgegeven worden echter wel — zonder korting — overgeheveld naar de Wmo 2015. Het is aan gemeenten om te kiezen welke voorzieningen zij willen bieden en waar zij hun middelen voor inzetten. Er is geen verplichting om de voorziening inloopfunctie GGZ in de huidige vorm te continueren, maar gemeen ten worden er wel toe in staat gesteld. De Wmo 2015 verplicht in ieder geval wel om ondersteuning aan mensen met GGZ-problemen goed te regelen.

Gaan de middelen inloopfunctie GGZ naar alle gemeenten of naar de centrum-gemeenten?
De middelen die op dit moment binnen de AWBZ voor inloopfunctie GGZ worden uitgegeven (€ 51 mln) worden zonder korting overgeheveld naar gemeenten. Daarbinnen zijn twee geldstromen te onderscheiden.

1. Hoofdregel is dat de middelen inloopfunctie GGZ naar alle gemeenten gaan (het gaat hier om ca € 47 van de € 51 mln). Deze middelen maken onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein. In 2015 is sprake is van een historische verdeling in de vorm van een opslag over het naturadeel van de middelen begeleiding. Van het naturadeel begelei ding noch de opslag zijn uitgesplitste bedragen per gemeente beschik baar. Binnen het totaalbudget is voor een gemeente dus niet exact her leidbaar welk gedeelte samenhangt met de inloopfunctie GGZ. Vanaf 2016 worden de middelen over alle gemeenten verdeeld op basis van het objectief verdeelmodel Wmo 2015. Over het exacte ingroeipad daarvan moet overigens nog besluitvorming plaatsvinden.

2. Op de hoofdregel is één uitzondering: het deel van het AWBZ-budget dat binnen de inlooptunctie GGZ specifiek wordt ingezet voor opvang- instellingen wordt overgedragen aan de centrumgemeenten (dit betreft ca € 4 mln). Hierbij moet worden gedacht aan inloopvoorzieningen die louter zijn gericht op dak- en thuislozen. Om welke inloopvoorzieningen binnen de opvang het gaat is bepaald aan de hand van een uitvraag on der opvanginstellingen in april/mei 2014. Niet in alle centrumgemeenten is een inloopvoorziening die specifiek is gericht op de opvangdoeigroep. Hiervan is geen centraal overzicht beschikbaar, maar elke centrumge

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: ggzconnect.nl 

Dit bericht is 3499 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail