De Eerste Kamer stelt kritische vragen over het voorstel Wkkgz

Facebooktwitterlinkedinmail

Eerste Kamer_336x225

De leden van de Eerste Kamer hebben op 27 januari jongstleden nadere vragen gesteld over het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De leden delen onze zorg met betrekking tot de noodzaak en de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel. Naast opmerkingen over wettechniek en (eenduidige) interpretatie van gebruikte begrippen, stellen de leden vragen over hoofdzakelijk:

  • de nogal optimistische inschatting van VWS met betrekking tot de regeldruk en het advies van regeldruktoetsorgaan Actal om de proportionaliteit van de uitbreiding van de verplichtingen (zoals de Wkkgz beoogt) opnieuw te bezien;
  • dat het wegvallen van de verplichting van een klachtencommissie geen lastenverlichting geeft als die verplichting in andere wetgeving zoals de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en mogelijk later de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), in stand blijft;
  • de vermeende laagdrempeligheid van de klachten- en geschillenregeling in het voorstel;
  • de verhouding tussen de huidige klachtencommissie, klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie en de mogelijkheid van onderlinge overlap dan wel vervanging;
  • of en zo ja, hoe een interne, instellingsgebonden commissie kan worden geïncorporeerd in een externe, regionale of landelijke instantie;
  • de vermenging van klachten en schadeclaims in de geschillenregeling en de verwachting dat die leidt tot verdere juridisering en toename van claimgedrag;
  • waarborgen voor de rechtspositie van aangeklaagde zorgverleners;
  • dat de regeling voor veilig melden bij incidenten in de zorg te weinig bescherming biedt voor melders tegen strafrechtelijke vervolging;
  • de redelijkheid van de eisen met betrekking tot informatieverstrekking over een incident aan een cliënt en de gevolgen daarvan voor het veilig melden;
  • of de kosten van de geschillenregeling voor rekening van de overheid zouden moeten komen.

De gehele tekst is na te lezen in het Nader voorlopig verslag van 3 februari 2015.

De minister is nu aan zet. Wanneer zij gaat antwoorden, is niet bekend.

Bron: ggzconnect.nl 

Dit bericht is 2028 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail