Cliëntenraden over medezeggenschap: stevige wet nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

clientenraaderikbrinkhorst

Cliëntenraden willen de huidige rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wmcz houden. Daarnaast is een cultuuromslag is nodig en moet er een aantal punten beter geregeld worden in de nieuwe Wet goed bestuur. In deze wet, de opvolger van de Wmcz, wordt straks de medezeggenschap geregeld. Ook roept LOC aan VWS op tot het starten van een actieprogramma ‘versterking (mede)zeggenschap’.

Dat staat in een brief die LOC maandag aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde. LOC organiseerde regionale bijeenkomsten, waar cliëntenraden uit de diverse sectoren hun mening hebben gegeven over wat zij nodig hebben om medezeggenschap te realiseren. Daarnaast is ook digitaal aan cliëntenraden gevraagd wat zij in de wet verankerd willen zien. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet goed bestuur in de zorg, die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) moet gaan vervangen. Cliëntenraden gaven aan dat zij een stevige wet nodig hebben om de belangen van cliënten te kunnen behartigen. Tegelijkertijd zien zij ook dat een wet alleen onvoldoende garantie biedt voor goede en waarde-volle zorg.

Cultuurverandering

Daar is ook een cultuurverandering voor nodig. Daarnaast willen cliëntenraden de huidige rechten uit de Wmcz houden en een aantal andere punten beter regelen, zoals dezelfde rechten en dezelfde medezeggenschap voor alle mensen die zorg krijgen, invloed op de zorg binnen de context waarin de cliënt zijn zorg krijgt: dus ook het welzijn, het leven en de omgeving van de cliënt. Maar ook budget en ondersteuning, instemmingsrecht en sancties voor zorgaanbieders die zich niet aan de regels houden. Zie voor een compleet overzicht ook de brief en de bijlage onder aan de pagina.

Zorg moet waarde-vol zijn (klik hier voor onze visie), ofwel mensen worden maximaal ondersteunt zodat zij lichamelijk, geestelijk en sociaal zo gezond mogelijk kunnen zijn. Kwaliteit van leven staat hierbij voorop. Een sterke positie voor cliënten wordt niet bereikt door wetgeving alleen. LOC vindt daarom dat het uitgangspunt moet zijn dat er een cliëntenraad is, tenzij de cliënten een andere vorm willen. Dat betekent voor de wet behoud van de huidige medezeggenschap zoals geregeld in de Wmcz. En mogelijkheden voor cliënten om invulling te geven aan andere vormen van medezeggenschap passend bij doelgroep in de eigen context. Ook vinden we dat zorgaanbieders invulling moeten geven aan de medezeggenschap zoals nu geregeld in de Wmcz tenzij cliënten anders willen. Tot slot moet ook de  positie van cliënten worden versterkt door middel van ondersteuning en budget.

Actieprogramma

LOC ziet voor zichzelf nadrukkelijk een rol daar waar het gaat om de versterking van zeggenschap van cliënten, zowel individueel als collectief. Wij zouden graag zien dat het ministerie van VWS een landelijk actieprogramma ‘versterking (mede)zeggenschap’ start en financiert. Dat zou naar ons idee in ieder geval moeten bestaan uit de volgende onderdelen:

  • cliëntenraden in staat stellen hun kracht, kwaliteit en potentie te ontdekken en te benutten
  • de relatie cliëntenraden en zorgaanbieders zo inrichten dat partijen elkaar versterken
  • raden van bestuur en managers scholen hoe zij tot optimale zeggenschap kunnen komen en welke rol medezeggenschap daarbij kan spelen
  • medewerkers en cliënten / familie leren welke kwaliteiten en mogelijkheden zij hebben en hoe zij deze in kunnen zetten.

Download hier onder de brief en de bijlage:

Dit bericht is 2450 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail