Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verschuift een aantal verantwoordelijkheden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeenten. In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties nieuwe landeli…